Giyecek Yardımı Yönetmeliği, Giyecek Yardımı Kimlere Ödenir?

Her sene belirli memurlara giyecek yardımı yapılmaktadır. Giyecek yardımı tutarı, Maliye Bakanlığı tarafından her sene yeniden belirlenir. Giyecek yardımı yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 211. Maddesinde detaylı olarak belirtilmiştir. Giyim yardımı yönetmeliği hakkında detaylı bilgiye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Giyecek Yardımı Yönetmeliği Detayları
 • Hangi memurlara giyecek yardımı verilir? Giyecek Yardımı Kimlere Ödenir?
 • Giyecek Yardımı Tutarı Ne Kadar?

Giyecek Yardımı Yönetmeliği Detayları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir. Öte yandan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

Memurlara yapılan giyecek yardımına dair yönetmelikte yer alan düzenlemelere dair olarak farklı uygulamaların önlenebilmesi, uygulama birliğinin temin edilmesi ve oluşması muhtemel tereddütler sebebiyle aşağıda yer alan giyecek yardımı yönetmeliği hakkında açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 • Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının Azami Birim Fiyat Listesi” Ek:1 de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.
 • Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 17, 18, 19 ve 20 nci sıraları ile II sayılı cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 3 üncü sırasında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli ise nakden ödenecektir.
 • Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Nakden Yapılacak Giyim Yardımına İlişkin Fiyat Listesi ” Ek:2 de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyim yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır.

ÖRNEK 1– Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;

Takım elbise 141,16 TL
Tulum 27,11 TL
Ayakkabı 39,85 TL
Yağmurluk 30,67 TL
Atkı 5,40 TL
Eldiven 3,46 TL
Toplam 247,65 TL

 

tutarında ödeme yapılacaktır. İlgili personele daha önceki yıllarda verilmiş olan ve henüz kullanma süresi dolmamış giyim eşyalarının bedeli, kullanma süreleri dolduktan sonra ödenecektir.

ÖRNEK 2– Yönetmeliğe ekli II sayılı cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;

Takım elbise 141,16 TL
Ayakkabı 39,85 TL
Toplam 181,01 TL

tutarında ödeme yapılacaktır.

 • Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine göre “03.2.5.01- Giyecek Alımları” ya da “03.2.5.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları” ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise “01.1.4.01- Sosyal Haklar” ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle ödenecektir.
 • Nakdi olarak yapılacak ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra geri kalan tutar ilgili personele ödenecektir.
 • Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar tarafından, giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre bir örneği Ek:3 de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Listeler ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve yetkililerin talebi üzerine bunlara ibraz edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Hangi memurlara giyecek yardımı verilir? Giyecek Yardımı Kimlere Ödenir?

Hangi memurlara giyecek yardımın verileceği 1991 yılında yürürlüğe giren ilgili kanun ve yönetmelikte belirtilmiştir. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre giyecek yardımı unvan ve sınıf bazında olmak üzere iki şekilde verilir. Verilen her giyeceğin kullanma süreleri ve giyecek için verilecek olan miktar yönetmelikte tek tek belirtilmiştir. Kurumlar, yönetmelik ekindeki tabloyu esas alarak bir dağıtım listesi düzenler ve harcama yetkilisi bu listeyi onayladıktan sonra giyecekler verilir. Giyecekler personele verilirken bir tutanak ile verilir. Üst yönetim, bölge müdürü, il müdürü, şube müdürü ve müdür unvanlı diğer görevlilerle bunların yardımcılarına kariyerleri (teknik, sağlık vb.) dikkate alınmak suretiyle hiç bir şekilde giyecek yardımı yapılmaz.

Aşağıda unvan bazında ve sınıf bazında giyecek yardımı verilen memurlara yer verilmiştir.

Unvana Göre Giyecek Yardımı Verilenler

 • Ambar Memuru (Açıkta çalışan)
 • Ambar Memuru (Soğuk hava deposu, buzhane, buz fb., kombina vb.)
 • Ayniyat memuru (Açıkta çalışan)
 • Rasat Kontrol Memuru-Rasatçı
 • Şoför
 • İcra Memuru
 • Ambar Memuru (Kapalı yerde çalışan), Ayniyat Memuru (Kapalı yerde çalışan), Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Haberleşme Memuru, Kütüphaneci, Arşivci, Evrak Memuru, Santral Memuru, Usta Öğretici, Gişe Memuru, Zabıt Katibi (Mahkeme), Programcı, Çözümleyici, Programcı Yardımcısı,
 • Matbaacı, Ciltci
 • Hemşire
 • Ebe
 • Hemşire, Ebe (Gezici)
 • Sağlık Memuru (Gezici)
 • Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknisyeni (Laboratuvarda çalışan)
 • Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru Veteriner Sağlık Teknisyeni (Hayvanlarla direkt temas eden)
 • Uzman Tabip, Tabip (FiilenKumaştan Tabiplik Yapanlar ile Akademik Unvanlılar), Eczacı, Sağlık Memuru
 • Müftü, Müftü Yardımcısı, Vaiz, Imam- Hatip, Müezzin-Kayyım
 • Avukat, Hakim,Savcı, Hukuk Müşaviri (Avukatlık ruhsatına sahip)
 • Bekçi (Üniformalı)
 • Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Koruma Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Gümrük Sahasında Görevli
 • Gümrük Memurları v.b.)
 • İnfaz ve Koruma Memuru

HİZMET SINIFINA GÖRE YARDIM VERİLENLER

TEKNİK HİZMETLER SINIFI

 • Atölye, Fabrika, Telekomünikasyon Tesisinde Fiilen Çalışanlar
 • Açıkta Çalışanlar (Arazi, Şantiye, Maden İşletmesi ve Radyoling İstasyonlarında Çalışanlar)
 • Laboratuvarda Fiilen Çalışanlar

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

 • Ameliyathanede Görevli Sağlık Personeli
 • Bu Hizmet Sınıfında Bulunan Diğer Personel İş Önlüğü
 • 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli (İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İlk ve Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezi ve İlk ve Acil Yardım İstasyonlarında kadrolu olarak fiilen çalışan Tabip, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Teknisyen, Hemşire ve Şoför)

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

 • Resmi Kıyafet Taşıyanlar
 • Sivil Olarak Görev Yapanlar

MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI

Bu Hizmet Sınıfında Çalışan Personel verilir.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

 • Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarında Çalışan Çarşı ve Mahalle Bekçileri
 •  Bu Hizmet Sınıfında Çalışan Diğer Personel

Giyecek Yardımı Tutarı Ne Kadar?

Güncel giyecek yardımı tutarları belli oldu. Öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Giyecek yardımı tutarını öğrenme için TIKLAYIN

Bu haberimizde giyecek yardımı nedir, Giyecek yardımı yönetmeliği, memur giyim yardımı, giyim yardımı alacak personel listesi, kimlere giyecek yardımı yapılır detaylarıyla anlattık. Konu hakkında soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


DİĞER MEMUR HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, memur konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan memur duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle