Adalet Bakanlığı 4 Bin 424 personel alıyor

Adalet Bakanlığı çok sayıda personel alımı

Adalet Bakanlığı, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı ilan kapsamında 4 bin 424 personel alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamında sözleşmeli zabıt katibi, mübaşir, teknisyen, aşçı, şoför alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 1 Temmuz ile 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

İçindekiler

 • Adalet Bakanlığı 4 Bin 424 Personel Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?
 • Başvuru tarihi ne zamandır?
 • Sınavın Yeri ve Zamanı
 • Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı
 • Sözlü sınav tarihi ve saati
 • Sözlü sınav konulan:
 • Nihai Başarı Listesi

Adalet Bakanlığı 4 Bin 424 Personel Alımı İlanı 2019

1) Adli ve İdari yargıda görev yapmak üzere;

EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.071 sözleşmeli zabıt katibi (EK 1/A), 1.169 sözleşmeli mübaşir (EK-l/B), 96 sözleşmeli şoför (EK-l/C), 58 sözleşmeli teknisyen (EK-l/D) ve 30 sözleşmeli aşçı (EK-l/E) olmak üzere toplam 4.424 personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartlan taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 16 Temmuz 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 inci maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1983 ve sonra doğumlu olanlar)
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 •  657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

 • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarlan nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

C- Sözleşmeli şoför pozisyonlarında istihdam atanabilmek için;

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

I) – Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

 • En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

E- Aşçı pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 1. Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK-2) temin edilecektir),
 2. Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
 3. K.PSS-2018 sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
 4. Zabıt katibi unvanı için; bilgisayar veya daktilografı dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
 5. Şoför unvanı için; sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır),
 6. Aşçı unvanları için; halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği aşçılık kurslarından mezun olunduğuna dair diploma veya bu branşa ilişkin sertifika veya diplomaların aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
 7. Teknisyen unvanları için; başvuru yapılan bölüm ile ilgili alandan mezuniyetini gösterir belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
 8. Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
 9. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Başvuruların sınavın yapılacağı EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

Başvurun un sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek sınav kayıt formu ve başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilerek tamamlanacaktır.

Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlarından sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı, merkez veya mülhakat adliyelerinden birinde istihdam edilebileceklerdir.

Başvuru tarihi ne zamandır?

Başvurular 01 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayıp, 16 Temmuz 2019 Sah günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Sınavın Yeri ve Zamanı

Uygulama ve sözlü sınav merkezleri EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

Zabıt katipliği unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak istihdam edilecek her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Zabıt katibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:

20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı

A- Zabıt katibi unvanı için;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıvla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

B- Mübaşir ve Şoför unvanı için;

Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

C-Teknisyen ve aşçı unvanı için;

Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 02 Eylül 2019 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınav tarihi ve saati

09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Sözlü sınav konulan:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

 • İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
 • Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),
 • Genel kültür (20 puan),
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

 • Zabıt katipliği ve mübaşirlik pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,
 • Diğer pozisyonlara istihdam edilecekler için istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.
 • Şoför pozisyonlarına istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Nihai Başarı Listesi

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt katibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır. Nihai başan listesi sınavı yapar, adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartlan taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. Yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işlemi yapılacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri iptal edilecektir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınava girmeleri önem arz etmektedir. İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak adalet komisyonlarını gösteren EK-1/A,B,C,D,E listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

EK-l/A : Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-l/B : Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-l/C : Sözleşmeli şoför pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-1/1) : Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-l/E : Sözleşmeli aşçı pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-2 : Başvuru Formu

Sınavı Yapacak Komisyon Atama Yapılacak Adalet Komisyonu I Adliye Adı Zabıt Katibi (4/B) Sınav İzni
Adana Adana Adana 55
KaraisalI 1
Karata; 2
Ceyhan Yumurtalık 1
Kozan Kozan 3
Adana BAM Adana Bam Adana Bam 4
Adıyaman Adıyaman Adıyaman 8
Besni 1
Gerger 1
Kahta 3
Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 9
Sinanpaşa 1
Sandıklı 2
iscehisar 1
Şuhut 1
Bolvadin Bolvadin 5
Emirdağ 4
Dinar Dinar 2
Dazkırı 2
Ağrı Ağrı Ağrı 2
Eleşkirt 2
Taşlıçay 2
Doğubayazıt Doğubayazıt 14
Diyadin 3
Patnos Patnos 9
Bulanık 2
Tutak 1
Aksaray Aksaray Aksaray 14
Eskil 1
Şereflikoçhisar 1
Amasya Amasya Amasya S
Merzifon 2
Suluova 1
Taşova 2
Ankara Ankara Ankara 180
Akyurt 1
Bala 1
Gölbaşı(Ankara) 3
Haymana 3
PolatlI 1
Ankara Bim Kastamonu İdare 1
Ankara Batı Ankara Batı Ankara Batı 5
Ankara BAM Ankara Bam Ankara Bam 8
Antalya Alanya Alanya 24
Gazipaşa 3
Antalya Antalya 101
Korkuteli 2
Elmalı Kumluca 1
Finike 2
Manavgat Manavgat 6
Serik 4
Akseki 2
Gündoğmuş 2
Antalya BAM Antalya Bam Antalya Bam 7
Ardahan Ardahan Ardahan 4
Göle 1
Hanak 3
Posof 1
Artvin Artvin Artvin 3
Arhavi 1
Borçka 3
Hopa S
Şavşat 2
Yusufeli 2
Aydın Aydın Aydın 13
Nazili Nazilli 7
Bozdoğan 1
Söke Didim 2
Bakırköy Bakırköy Bakırköy 100
Sınavı Yapacak Komisyon Atama Yapılacak Adalet Komisyonu Adliye Adı Zabıt Katibi (4/B) Sınav İzni j
Balıkesir Balıkesir Balıkesir 10
Bigadiç 2
İvrindi 3
Savaştepe 2
Sındırgı 2
Bandırma Gönen 3
Marmara 2
Burhaniye Ayvalık 2
Bartın Bartın Bartın 7
Amasra 2
Ulus 3
Batman Batman Batman 5
Kozluk 3
Sason S
Bayburt Bayburt Bayburt 6
Bilecik Bilecik Bilecik 6
Bozüyük 3
Gölpazarı 3
Osmaneli 1
Söğüt 2
Bingöl Bingöl Bingöl 5
Genç 2
Karlıova 1
Solhan 3
Kiğı 2
Bitlis Bitlis Bitlis 6
Adilcevaz 3
Ahlat 5
GUroymak 1
Hizan 1
Mutki 1
Tatvan 1
Bolu Bolu Bolu 10
Mengen 2
Burdur Burdur Burdur 5
Bucak 4
Gölhisar 1
Yeşilova 2
Bursa Bursa Bursa 94
Gemlik 3
İnegöl İnegöl 5
Yenişehir 2
Bursa BAM Bursa BAM Bursa Bam 9
Çanakkale Çanakkale Çanakkale 7
Biga 1
Ezine 1
Yenice(Çanakkale) 1
Çankırı Çankırı Çankırı 7
Şabanözü 1
İlgaz 2
Çorum Çorum Çorum 7
İskilip 2
Bayat 1
Sungurlu Sungurlu 4
Denizli Denizli Denizli 36
Acıpayam 1
Çal 1
Çardak 2
Çivril 1
Kale 2
Tavas 2
Diyarbakır Diyarbakır Diyarbakır 75
Bismil 5
Ergani 2
Çermik 1
Çınar 3
Çüngüş 2
Dicle 2
Hani 2
Hazro 2
Kulp 2
Lice 3
Eğil 3
Sınavı Yapacak Komisyon 1 Atama Yapılacak Adalet Komisyonu Adliye Adı Zabıt Katibi (4/8) Sınav izni
Düzce Düzce Düzce | 8
Edirne Edirne Edirne S
Keşan 1
İpsala 1
Enez 2
Elazığ Elazığ Elazığ 20
Karakoçan 2
Kovancılar 2
Keban 2
Maden 2
Çemişgezek 3
Palu 1
Erzincan Erzincan Çayırlı 1
Kemah 1
Kemaliye 2
Refahiye 2
Tercan 2
Erzurum Erzurum Erzurum 6
Karayazı 2
Horasan 2
Çat 3
Tortum 2
ispir 1
Erzurum Bim Erzurum Bim 3
Erzurum idare 1
Van İdare 2
Hınıs Hınıs 4
Tekman 3
Oltu Oltu 3
Erzurum BAM Erzurum Bam Erzurum Bam 15
Eskişehir Eskişehir Eskişehir 25
Çifteler 2
Beylikova 2
Mihalıççık 2
Gaziantep Gaziantep Gaziantep 45
Gaziantep BİM Gaziantep İdare 2
İslahiye Nurdağı 6
İslahiye 10
Nizip Nizip 8
Gaziantep BAM Gaziantep Bam Gaziantep Bam 5
Giresun Giresun Giresun 3
Bulancak 2
Espiye 3
Görele 4
Dereli 1
Şebinkarahisar Şebinkarahisar 3
Alucra 4
Suşehri 2
Koyulhisar 2
Gümüşhane Gümüşhane Kelkit 4
Şiran 2
Hakkari Hakkari Çukurca 2
Yüksekova Yüksekova 9
Hatay Hatay Hatay 12
Samandağ 2
Yayladağı 3
İskenderun İskenderun 9
Erzin 3
Kırıkhan Kırıkhan 17
Reyhanlı 4
Hassa 2
İğdır İğdır İğdır 7
Tuzluca 1
İsparta İsparta İsparta 3
Eğirdir 2
Senirkent 2
Sütçüler 2
Yalvaç Yalvaç 3
İstanbul İstanbul İstanbul 80
İstanbul Bim Tekirdağ idare 3
Silivri Silivri 10
Çatalca 2
Marmaraereğlisi 2
Sınavı Yapacak Komisyon Atama Yapılacak Adalet Komisyonu Adliye Adı Zabıt KŞtlbl (4/B) Sınav izni
İstanbul Anadolu İstanbul Anadolu İstanbul Anadolu 190
Beykoz 4
Şile 1
İstanbul BAM İstanbul Bam İstanbul 8am 60
İzmir Bergama Kınık 2
İzmir İzmir 100
Çeşme 1
Karaburun 1
Kemalpaşa 7
Menderes 3
Torbalı 5
Karşıyaka Karşıyaka 6
Aliağa 1
Menemen 3
Foça 2
ödemiş ÖDEMİŞ 13
Tire 2
Kiraz 2
İzmir BAM İzmir Bam İzmir Ban S
Kahramanmaraş Elbistan Elbistan 13
Afşin 2
Göksün 1
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 9
Andırın 1
Pazarcık 2
Karabük Karabük Karabük 3
Safranbolu 3
Eskipazar 1
Yenice(Karabuk) 1
Karaman Ermenek Ermenek 3
Karaman Karaman 12
Kars Kars Kars 10
Arpaçay 2
Digor 3
Kağızmar 2
Selim 2
Kastamonu İnebolu Cide 2
Küre 2
Kastamonu Araç 2
Azdavay 3
Tosya 4
Kayseri Kayseri Kayseri 55
Develi 2
Bünyan 2
Tomarza 1
Pınarbaşı 1
YahyalI 3
Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale 8
Keskin 2
Delice 2
Sulakyurt 1
Kırklarell Kırklareli 5
Kırklareli Babaeski 3
Pınarhisa’ 1
Demirköy 2
Kırşehir Kırşehir Kırşehir 2
Kaman 1
Mucur 1
Kilis Kilis Kilis 10
Kocaeli Gebze Gebze 39
Kocaeli Kocaeli 19
Körfez 1
Kandıra 8
Sınavı Yapacak Komisyon Atama Yapılacak Adalet Komisyonu Adliye Adı Zabıt KAtlbl (4/B) Sınav izni
Konya Akşehir Akşehir 2
Ilgın 2
Yunak 1
Doğanhisa- 2
Ereğli(Konya) Ereği l(Konya) 11
Karapınar 4
Konya Konya 55
Cihanbeyli 1
Hadim 1
Sarayönü 1
Konya Bim Konya Birr 2
İsparta İdare 1
Seydişehir Seydişehir 3
Beyşehir 7
Konya BAM Konya BAM Konya BAM 8
Kütahya Kütahya Kütahya 7
Gediz 3
Malatya Malatya Malatya 4
Arapglr 3
Doğanşehi’ 1
Akçadağ 3
Pütürge 2
Manisa Akhisar Akhisar 8
Soma 5
Kırkağaç 5
Gördes 3
Alaşehir Alaşehir 4
Sarıgöl 2
Manisa Manisa 20
Salihli Salihli 5
Kula 1
Demirci 2
Turgutlu Turgutlu 8
Mardin Mardin Mardin 10
Kızıltepe 5
Nusaybin 3
Derik 2
Ömerli 2
Mazıdağı 2
Savur 2
Midyat Midyat 6
Dargeçit 3
İdil 3
Gercüş 3
Mersin Mersin Mersin 40
Silifke Silifke 4
Aydıncık 1
Gülnar 1
Mut 2
Tarsus Tarsus 10
Muğla Bodrum Bodrum 8
Muğla Muğla 3
Muş Muş Muş 8
Varto 3
Nevşehir Nevşehir Nevşehir 6
Avanos 1
Dcrinkuyu 2
Gülşehir 2
Hacıbektaş 3
Kozaklı 2
Ürgüp 3
Niğde Niğde Niğde 3
Çamardı 2
Çiftlik 2
Ulukışla 3
Ordu Ordu Gürgcntepe 2
Perşembe 1
Ünye Kumru 2
Korgan 2
Akkuş 2
Aybastı 1
Sınavı Yapacak Komisyon Atama Yapılacak Adalet Komisyonu Adliye Adı Zabıt Katibi (4/B) Sınav izni
Osmaniye Osmaniye Osmaniye 15
Kadirli 8
Düziçl 2
Bahçe 2
Rize Rize Rize 8
Pazar 2
Çayeli z
Sakarya Sakarya Sakarya 15
Akyazı 6
Ferizli 3
Geyve 2
Karasu 5
Kaynarca 1
Sakarya BAM Sakarya BAM Sakarya BAM 4
Samsun Bafra Bafra 2
Çarşamba Terme 3
Samsun Samsun 4
Samsun Bim Samsun Bin 2
Tokat İdare 1
Rize İdare z
Vezirköprü Ladik 1
Samsun BAM Samsun Bam Samsun Bam s
Siirt Siirt Siirt 13
Kurtalan 5
Baykan 4
Şirvan 2
Pervari 4
Eruh 3
Sinop Boyabat Durağan 2
Sinop Ayancık 2
Türkell 2
Sivas Sivas Sivas 6
Divriği 2
İmranlı 1
Kangal 3
Şarkışla 1
Şanlıurfa Siverek Siverek 20
Hilvan 4
Şanlıurfa Şanlıurfa 50
Akçakale 6
Birecik 6
Bozova 3
Halfeti 3
Harran 3
Viranşehir Viranşehir 13
Şırnak Cizre Cizre 4
Sllopi 11
Şırnak Şırnak 10
Uludere 3
Beytüşşebap 2
Tekirdağ Çorlu Çorlu 17
Çerkezköy İS
Saray(Çoıtu| 4
Tekirdağ Tekirdağ 10
Hayrabolu 5
Muratlı 3
Tokat Tokat Tokat 2
Niksar 2
Reşadiye 2
Almus 3
Artova 3
Zile Zile 2
Turhal 3
Trabzon Trabzon Trabzon İS
Araklı 2
Çaykara 3
Maçka 1
Sürmene 2
Sınavı Yapacak Komisyon Atama Yapılacak Adalet Komisyonu Adliye Adı Zabıt Katibi (4/8) Sınav bnl
Tunceli Tunceli Tunceli 2
Hozat 1
Mazgirt 2
Nazimiye 2
Ovacık(Tunceli) 2
Pülümür 1
Pertek 2
Uşak Uşak Uşak 25
Banaz 2
Eşme 4
Simav 1
Sivaslı 1
Van Erciş Erciş 9
Çaldıran 2
Van Van 50
Bahçesarav 4
Çatak 3
Gürpınar 2
Özalp 1
Saray(Vam 2
Yalova Yalova Yalova 9
Yozgat Boğazlıya n Boğazlıyar 3
Sankaya 2
Çayıralan 1
Yozgat Yozgat 3
Akdağmadcnl 3
Çekerek 1
Zonguldak Zonguldak Zonguldak 15
Ereğli(Zonguldak) 10
Devrek 1
Çaycuma 3
Alaplı 1
Gökçebey 3
Genel Toplam 3.071
Sınavı Yapacak Komisyon Atama Yapılacak Adalet Komisyonu Adliye Ad. Mübaşir (4/8) Sınav İzni
Adana Adana Adana 33
KaraisalI 1
Ceyhan Yumurtalık 1
Kozan Kozan 3
Aladağ 1
Feke 1
Tufanbeyli 1
Adana BAM Adana Bam Adana Ban 3
Adıyaman Adıyaman Gerger 1
Kahta 2
Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 3
Sinanpaşe 1
İscehlsar 1
Şuhut 1
Bolvadin Emirdağ 1
Dinar Dazkırı 1
Ağrı Ağrı Tajlıçay 1
Doğubayazıt Doğubayant 3
Patnos Patnos 1
Bulanık 1
Tutak 1
Aksaray Aksaray Aksaray 5
Ortaköy(Aks«ray) 1
Şereflikoçhisar 2
Amasya Amasya Amasya 1
Merzifon 3
Ankara Ankara Ankara 37
Gölbaşı(Ankara) 1
Ankara BİM Zonguldak icare 2
Ankara Batı Ankara Batı Beypazarı 1
Ankara BAM Ankara Bam Ankara Ban 6
Antalya Alanya Alanya 12
Antalya Antalya 28
Elmalı Elmalı 2
Manavgat Manavga: 5
Serik 2
Akseki 1
Gündoğmuş 1
Ardahan Ardahan Ardahan 3
Göle 1
Hanak 1
Artvin Artvin Artvin 1
Şavşat 2
Aydın Aydın Aydın 3
Söke Söke 2
Kuşadası 3
Bakırköy Bakırköy Bakırköy 52
Büyükçekm’ce 3
Küçükçe kırıece 12
Balıkesir Balıkesir Balıkesir 2
İvrindi 1
Sındırgı 1
Bandırma Bandırma 1
Gönen 1
Marmara 1
Burhaniye Edremit 1
Ayvalık 1
Batman Batman Batman 6
Kozluk 1
Sason 1
Bayburt Bayburt Bayburt 3
Bilecik Bilecik Bozüyük 2
Bingöl Bingöl Karlıova 1
Solhan 1
Kiğı 1
Bitlis Bitlis Hizan 1
Mutki 1
Tatvan 1
Bolu Bolu Bolu 4
Gerede 1
Göynük 1
Mudurnu 1
Stnavı Yapacak Komisyon Atama Yapılacak Adalet Komisyonu Adliye Adı Mübaşir (4/B) Sınav İzni 1
Burdur Burdur Gölhisar 1
Yeşilova 1
8 ursa Bursa Bursa 33
Orhangazi 1
Gemlik 1
Karacabey 2
İnegöl İnegöl 7
Bursa BAM Bursa BAM Bursa Bam 4
Çanakkale Çanakkale Çanakkale 4
Biga 2
Gökçeada 2
Yenice(Çanakkale) 1
Çankırı Çankırı Şabanözu 1
Kurşunlu 1
Çorum Çorum İskilip 1
Bayat 1
Denizli Denizli Denizli 14
Çivril 1
Kale 2
Diyarbakır Diyarbakır Diyarbakr 26
Çermik 1
Hani 1
Hazro 1
Düzce Düzce Düzce 2
Akçakoca 1
Edirne Edirne Edirne 5
Keşan 1
Uzunköprü 2
Enez 1
Elazığ Elazığ Elazığ 7
Keban 1
Maden 1
Çemişgezek 1
Erzincan Erzincan Erzincan 2
Kemah 1
Tercan 1
Erzurum Erzurum Erzurum 1
Karayazı 1
Horasan 1
Çat 2
Aşkale 1
Tortum 1
ispir 1
Erzurum Bim Erzurum Bim 2
Hınıs Tekman 1
Erzurum BAM Erzurum Bam Erzurum Bam 4
Eskişehir Eskişehir Eskişehir 7
Beylikova 1
Mihalıççık 1
Gaziantep Gaziantep Gaziantep 25
Araban 1
Gaziantep Bim Mardin İdare 1
İslahiye Nurdağı 1
İslahiye 4
Nizip Nizip 4
Gaziantep BAM Gaziantep Bam Gaziantep Bam 4
Giresun Giresun Giresun 2
Görele 2
Dereli 1
Şebinkarahisar Şebinkarahisar 1
Alucra 1
Suşehri 1
Koyulhisar 1
Hakkari Hakkari Hakkari 2
Çukurca 1
Yüksekova Yüksekova 3
Şemdinli 1
Hatay Hatay Hatay 10
Samandağ 2
İskenderun İskenderun 10
Erzin 2
Kırıkhan Kırıkhan 2
Reyhanlı 2
Sınavı Yapacak Komisyon Atama Yapılacak Adalet Komisyonu Adliye Ad Mübaşir (4/8) Smav izni
İğdır İğdır İğdır 5
Aralık 1
Tuzluca 1
İsparta İsparta Eğirdir 1
Keçiborlu 1
Sütçüler 1
Yalvaç Yalvaç 3
İstanbul İstanbul İstanbul 38
Gaziosmanpaşa 10
İstanbul Bim İstanbul B m 3
Tekirdağ İdare 1
Silivri Silivri 6
Çatalca 1
İstanbul Anadolu İstanbul Anadolu İstanbul Anadolu 45
Beykoz 2
İstanbul BAM İstanbul Bam İstanbul Bam 8
İzmir Bergama Bergama 4
Dikili 1
Kınık 1
İzmir İzmir 26
Çeşme 1
Karaburun 1
Kcmalpa;a 4
Menderes 1
Seferihisar 1
Torbalı 1
Urla 1
Karşıyaka Karşıyaka 2
Aliağa 1
Menemen 2
Foça 1
ödemiş ÖDEMİŞ 3
Tire 2
Bayındır 2
Kiraz 1
İzmir 8AP1I İzmir Bam İzmir Bam 7
Kahramanmaraş Elbistan Elbistan 2
Afşin 2
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 3
Türkoğlu 1
Pazarcık 1
Karabük Karabük Eskipazar 1
Karaman Karaman Karaman 5
Kars Kars Kars 3
Arpaçay 1
Kağızman 1
Sarıkamış 1
Kastamonu İnebolu İnebolu 3
Kastamonu Araç 1
Taşköprü 1
Kayseri Kayseri Kayseri 18
İncesu 1
Bünyan 2
Yeşilhisar 1
Tomarza 1
Sarıoğlan 1
Sarız 1
Yahyalı 2
Kırklareli Kırklareli Kırklareli 3
Lüleburgaz 3
Babaeski 1
Kırşehir Kırşehir Kaman 2
Mucur 2
Kilis Kilis Kilis 6
Kocaeli Gebze Gebze 18
Kocaeli Kocaeli 18
Karamürsel 3
Sınavı Yapacak Komisyon Atama Yapılacak Adalet Komisyonu Adliye Adı Mübaşir (4/B) Sınav izni
Konya Akşehir Akşehir 3
Yunak 1
Ereğli(Konya) Ereğli(Konya) 6
Konya Konya 25
Cihanbeyli 2
Çumra 1
Hadim 1
Sarayönü 1
Konya Bim Antalya idare 1
Kütahya Kütahya Kütahya 2
Tavşanlı Tavşanlı 2
Emet 1
Malatya Malatya Malatya 4
Manisa Akhisar Akhisar 1
Soma 2
Gördes 1
Alaşehir Alaşehir 4
Manisa Manisa 10
Salihli Salihli 5
Demirci 1
Turgutlu Turgutlu 2
Mardin Mardin Kızıltepe 2
Nusaybin 1
Derik 1
Ömerli 1
Midyat Midyat 3
Mersin Mersin Mersin 18
Erdemli 2
Silifke Anamur 1
Aydıncık 1
Gülnar 1
Tarsus Tarsus 2
Pozantı 1
Muğla Bodrum Bodrum 3
Fethiye Fethiye 6
Ortaca 1
Muğla Muğla 4
MUŞ MUŞ Muş 2
Varto 1
Nevşehir Nevşehir Nevşehir 3
Avanos 1
Gülşehir 1
Ürgüp 1
Niğde Niğde Bor 1
Çamardı 1
Çiftlik 1
Ulukışla 2
Ordu Ordu Mesudiye 1
Gürgentepe 1
Gölköy 1
Ünye Fatsa 3
Kumru 2
Osmaniye Osmaniye Osmaniye 12
Kadirli 8
Rize Rize Rize 4
Pazar 2
Çayell 1
Kalkandere 1
Sakarya Sakarya Sakarya 10
Akyazı 1
Geyve 1
Hendek 2
Karasu 4
Kaynarca 1
Kocaali 1
Samsun Bafra Bafra 2
Çarşamba Çarşamba 1
Samsun Bim Samsun Bim 1
Vezirköprü Vezirköprü 2
Ladik 1
Samsun BAM Samsun Bam Samsun Bam 4
Sınav, Yapacak Komisyon Atama Yapılacak Adalet Komisyonu Adlrye Adı Mübaşir (4/B) Smuv İzni
Siirt Siirt Baykan 1
Pervari 1
Eruh 1
Sinop Boyabat Durağan 1
Sinop Sinop 2
Ayancık 1
Gene 1
Türkell 1
Sivas Sivas Sivas 8
Divriği 1
Gemerek 1
İmranlı 1
Kangal 1
Yıldızeli 1
Şanlıurfa Siverek Siverek 6
Hilvan 1
Şanlıurfa Şanlıurfa ıs
Birecik 1
Bozova 1
Halfeti 1
Harran 1
Suruç 1
Viranşehir Vlranşehiı 5
Ceylanpınar 1
Şırnak Cizre Cizre 3
Silopi 2
Tekirdağ Çorlu Çorlu 3
Çerkezköy 2
Saray(Çorlu) 1
Tekirdağ Tekirdağ 5
Tokat Tokat Tokat 5
Erbaa 3
Niksar 3
Almus 1
Zile Zile 2
Trabzon Trabzon Trabzon 11
Akçaabat 2
Araklı 1
Tunceli Tunceli Hozat 1
Mazglrt 1
Ovacık(Tunceli) 1
Pülümür 1
Uşak Uşak Uşak 5
Simav 2
Van Erciş Çaldıran 2
Van Van 10
Bahçesaray 1
Başkale 2
Çatak 1
Gürpınar 1
Yalova Yalova Yalova 2
Yozgat Boğazlıyan Çayıralan 1
Yozgat Şefaatli 1
Zonguldak Zonguldak Gökçebey 1
Genel Toplam 1.169
1 Smavı Yapacak Komisyon Ataması Yapılacak Adalet Komisyonu Adliye Adı Şoför (4/B) Sınav İzni
Adana BAM Adana Bam Adana Bam 1
Adıyaman Adıyaman Kahta 1
Afyonkarahisar Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1
Amasya Amasya Merzifon 1
Ankara Ankara Ankara 10
Ankara BAM Ankara Bam Ankara Bam 1
Antalya Alanya Alanya 1
Antalya Antalya 3
Antalya BAM Antalya Bam Antalya Bam 1
Bakırköy Bakırköy Bakırköy 3
Bartın Bartın Amasra 1
Bayburt Bayburt Bayburt 2
Bolu Bolu Gerede 1
Burdur Burdur Burdur 1
Bursa Bursa Bursa 2
8ursa BAM Bursa BAM Bursa Bam 1
Oenhll Denizli Denizli 2
Diyarbakır Diyarbakır Diyarbakı* 3
Erzurum Erzurum Bim Erzurum Bim 1
Gaziantep Gaziantep Gaziantep 2
İslahiye İslahiye 2
Gaziantep BAM Gaziantep Bam Gaziantep 83m 2
Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane 1
Hakkari Hakkari 1
Hakkari Yüksekova Yüksekova 1
İsparta İsparta İsparta 2
İstanbul İstanbul İstanbul S
İstanbul Anadolu İstanbul Anadolu İstanbul Anadolu 4
İstanbul BAM İstanbul Bam İstanbul Bam 1
İzmir İzmir İzmir 4
Karabük Karabük Karabük 2
Kastamonu Kastamonu Kastamonu 1
Kayseri Kayseri Kayseri 3
Kilis Kilis Kilis 2
Konya Konya Konya 2
Kütahya Kütahya Kütahya 1
Tavşanlı Tavşanlı 1
Mardin Mardin Mardin 2
Mersin Mersin Mersin 1
Nevşehir Nevşehir Nevşehir 1
Ordu Ordu Ordu 2
Rize Rize Rize 1
Sinop Boyabat Boyabat 1
Sinop Sinop 1
Şanlıurfa Viranşehir Viranşehi- 2
Şırnak Cizre 1
Cizre Silopi 1
Trabzon Trabzon Trabzon 3
Tunceli Tunceli Tunceli 1
Van Van Van 3
Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan 1
Zonguldak Zonguldak Ereğli(ZonguHak) 1
Genel Toplam 96
Sınavı Yapacak Komisyon Atama Yapılacak Adalet Komisyonu Adliye Adı Toplam Teknisyen (4/B) Sınav izni Bilgisayar Teknisyeni (4/B) Sınav İzni Elektronik Teknisyeni (4/B) Sınav İzni Elektrik Teknisyeni (4/B) Sınav İzni Sıhhi Tesisat Teknisyeni (4/B) Sınav İzni Makine Teknisyeni (4/B) Sınav izni Klima Teknisyeni (iklimlendirme ve Soğutma) (4/B) Sınav İzni inşaat Teknisyeni (4/B) Sınav izni
Adana BAM Adana Bam Adana Bam 3 1 1 1
Ankara BAM Ankara Bam Ankara Bam 3 1 1 1
Antalya BAM Antalya Bam Antalya Bam 4 1 1 1 1
Bursa BAM Bursa Bam Bursa BAM 3 1 1 1
Diyarbakır Diyarbakır Diyarbakır 8 2 1 1 1 1 1 1
Erzurum BAM Erzurum Bam Erzurum Bam 1 1
Gaziantep BAM Gaziantep Bam Gaziantep Bam 3 1 1 1
İstanbul BAM İstanbul Bam İstanbul Bam 2 1 1
İzmir BAM İzmir Bam İzmir Bam 5 1 1 2 1
Kayseri Kayseri Kayseri 8 2 1 1 1 1 1 1
Konya BAM Konya BAM Konya BAM 2 1 1
Sakarya BAM Sakarya BAM Sakarya BAM 1 1
Trabzon Trabzon Trabzon 8 2 1 1 1 1 1 1
Van Van Van 7 2 1 1 1 1 1
Genel Toplam 58 13 10 4 5 6 11 9
1 Sınavı Yapacak Komisyon Atama Yapılacak Adaict Komisyonu AdüyeAdı Aş$ı (4/B) Sınav imi
Adana Adana Adana 1
Ceyhan Ceyhan 1
Adana BAM Adana Bam Adana Ban 1
Ankara BAM Ankara 8am Ankara Bam 1
Antalya Alanya Alanya 1
Bartın Bartın Bartın 1
Bingöl Bingöl Bingöl 1
Bolu Bolu Bolu 1
Bursa Bursa Bursa 1
Çanakkale Çanakkale Çanakkale 1
Çorum Çorum Çorum 1
Düzce Düzce Düzce 1
Elazığ Elazığ Elazığ 1
Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane 1
Kahramanmaraş Elbistan Elbistan 1
Kastamonu Kastamonu Kastamonu 1
Kayseri Kayseri Kayseri 1
Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale 1
Kırklareli Kırklareli Kırklareli 1
Kocaeli Gebze Gebze 1
Konya Konya Konya 1
Malatya Malatya Malatya 1
Nevşehir Nevşehir Nevşehir 1
Şanlıurfa Siverek Siverek 1
Tekirdağ Tekirdağ Tekirdağ 1
Trabzon Trabzon Trabzon 2
Uşak Uşak Uşak 1
Van Van Van 2
Genel Toplam 30

Bu yazımızda Adalet bakanlığı tarafından yapılacak olan 4 bin 424 sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanana tüm ilanlara Adalet Bakanlığı iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle