Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ilan kapsamında 50 uzman yardımcısı istihdam edecektir. Adaylar Bakanlık tarafından yayınlanan ilana 20 Kasım 2017 ile 1 Aralık 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2017
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı Başvurusu 2017
 • Giriş Sınavının Şekli, Sınav Konuları ve Değerlendirme
 • Sınav Sonuçları
 • Diğer İlan Bilgileri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2017

14/08/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer alan hükümler kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9. dereceden 50 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı alınacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesindeki genel şartları taşımak,
 • Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Sözlü sınavın yapılacağı 2018 Yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından (A) grubu kadrolar için 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucuna göre İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat veya İşletme Fakültelerinden mezun olanlar için 80, diğer bölümlerden mezun olanlar için 75 ve daha yüksek puan almış olmak ve müracaat edenlerden başvurusu kabul edilenler arasından alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday arasında yer almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır),
 • Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az C seviyesi puana (70) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan denk puana sahip olunması zorunludur. (Başvuru esnasında internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda belge yüklemesi tarafınızca yapılması gerekir.)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
 • Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.
S.No GRUP ADI SAYI KPSS PUAN TÜRÜ PUAN
1 İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler,

İktisat veya İşletme Fakülteleri

15 P3 80
2 Hukuk 6 P4 75
3 Sosyal Hizmetler 4 P3
4 Psikoloji 8 P3
5 Sosyoloji 4 P3
6 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 P3
7 Bilgisayar Mühendisi 3 P3
8 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 2 P3
9 İstatistik 4 P12
TOPLAM 50

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı Başvurusu 2017

Adaylar, Bakanlığımız internet adresinde (www.aile.gov.tr) yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru ekranından elektronik ortamda 20.11.2017-01.12.2017 tarihleri arasında başvuracaklardır. Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan başvuru formu imzalanarak son başvuru tarihi itibari ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, herhangi bir yakını veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

 • Diploma veya mezuniyet belgesi, (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)
 • KPSS sonuç belgesi,
 • YDS sonuç belgesi,
 • Özgeçmiş, (imzalandıktan sonra sisteme yüklenecektir.)

Başvuru yapacak adaylar vesikalık fotoğraf, diploma, KPSS sonuç belgesi, YDS sonuç belgesi ve öz geçmiş belgesini taratarak ilgili bölümlere eklemeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların Bakanlığa en geç başvuruların son günü mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş Sınavının Şekli, Sınav Konuları ve Değerlendirme

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü Sınav Konuları:

 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (Lisans eğitimine ait meslek bilgileri, Bakanlığın görev alanına ait bilgiler,)
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

Adaylar Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli, (b), (c), (d) ve (e) bentleri özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sınav Sonuçları

Sözlü sınav sonucunda, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre belirlenecek asil ve yedek adaylardan oluşacak liste Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr) duyurulacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuç ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Başarılı adaylara yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

Diğer İlan Bilgileri

Alanlar itibariyle ilan edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda sınavı kazanan olmaması halinde veya başvurunun olmaması durumunda, kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir. Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Kendilerine bildirilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarf-ı nazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa atanma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılabilecektir.

Başvurusu kabul edilip, isimleri sınava katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu yazımızda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılacak olan uzman yardımcısı alımı ilanına nasıl ve nereden başvuru yapılır, başvuru tarihleri ve başvuru şartları nelerdir, başvuru formu gibi detaylı ilan bilgilerini paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Bakanlık tarafından yayınlanan bütün ilanlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş imkanları haberimizden ulaşabilirsiniz.


DİĞER UZMAN YARDIMCISI ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, uzman yardımcısı alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan uzman yardımcısı alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle