Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yani bilinen kısa adı ile ÇSGB yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. ÇSGB personel alımı ilanı kapsamında danışma görevlisi alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 5 Mayıs 2017 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. ÇSGB personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları, son başvuru tarihi gibi detaylı bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Adayların Değerlendirilmesi
 • ÇSGB Personel Alımı Başvurusu 2017
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti arasında imzalanan Çerçeve Anlaşma ve Finansman Anlaşması kapsamında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeninin Program Otoritesi olarak görev yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nda TR07H5.01-01/004 Sayılı AT Sözleşmesi çerçevesinde görevlendirilmek üzere, 1 (bir) Personel için Seçme Sınavı yapılacaktır. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan aday, söz konusu Daire Başkanlığında iş sözleşmesine dayanılarak istihdam edilecektir.

Personel aşağıda belirtilen AT Sözleşmesi kapsamında istihdam edileceğinden, iş sözleşmesi süresi azami 30.11.2017’ye kadar olacaktır. Fonlama kaynağının devamlılığına ve personelin performansına göre sözleşme süresi uzatılabilir. Sözleşmeli personel kadrolu olarak istihdam edilmeyecektir. İstihdam edilecek personelin devlet memurluğu ile bir ilgisi olmayacaktır. İstihdam edilecek personelin maaş aralığı aylık 1.200 ile 1.600 Avroya tekabül etmektedir. Brüt ücrete denk bu meblağdan, gelire ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi işveren hissesi ile diğer tüm vergi ve kesintiler düşülecektir. İstihdam yeri Ankara’dır.

UZMAN PERSONEL KİŞİ SAYISI
Danışma Görevlisi 1
TOPLAM 1

Başvuru Şartları Nelerdir?

Seçme sınavına katılabilmek için genel şartlar şunlardır:

 • Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak;
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak;
 • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak;
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak;
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Söz konusu genel koşullara ek olarak personelin iş tanımı ve aranan nitelikler aşağıda yer almaktadır. Danışma Görevlisi, AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi’nde (PRAG) belirtilen gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak davranmakla yükümlüdür. Danışma görevlisi adayının sağlaması gereken asgari nitelikler ile adayın bu nitelikleri sağlaması durumunda tercih nedeni sayılacak nitelikler şunlardır:

 • İyi düzeyde Türkçe bilmek;
 • İyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek, (Microsoft Office (Excel, Word, Power Point and Project); programlarına hakim olmak).
 • İngilizce bilmek: son başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içinde YDS ‘den en az 70 puan veya eşdeğeri puana sahip olmak
 • Üniversite mezunu olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması
 • Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Mesleki Deneyim ve Yeterlilikler

 • En az 1 yıllık iş deneyimine sahip olmak
 • Danışma görevlisi ve/veya sekreter/yönetici asistanı olarak en az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak,
 • 50’den fazla çalışanı olan bir işyerinde danışma görevlisi ve/ veya sekreter/yönetici asistanı olarak çalışmış olmak.

Adayların Değerlendirilmesi

Başvurusu alınan adaylar, üç aşamalı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Değerlendirmenin ilk aşamasında, adayların istenilen başvuru belgelerini eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen veya belgeleri aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenebilecektir. İkinci aşamada adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar, iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Bu aşamada ilk önce genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari nitelikleri sağlayamayan adaylar elenecektir.

Birinci aşama değerlendirmesi sonunda elemeden geçen adaylara yönelik olarak yapılacak ikinci aşama değerlendirmesinde, asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. İkinci değerlendirme aşamasını geçen ve sıralamada en yüksek puanı alan azami 10 aday kısa listede yer alacak ve sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, mülakat yeri ve tarihi www.ikg.gov.tr üzerinden ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca açıklama yapılmayacaktır.

Sözlü sınav İngilizce ve Türkçe yapılacaktır. Sözlü sınavda, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik dil bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı her bir Değerlendirme Komitesi Üyesi tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasının alınması sonucu belirlenecektir. Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Değerlendirme sonucu; teknik değerlendirme puanı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir. Değerlendirme sonucuna göre en yüksek puanı alan aday asil, sonraki aday ise yedek olarak belirlenecek ve www.ikg.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

ÇSGB Personel Alımı Başvurusu 2017

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı internet adresinden (www.ikg.gov.tr) temin edilecek başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir: “T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Turan Güneş Bulvarı Yıldızevler Mahallesi, 713. Sokak No: 4, Çankaya, 06550, Ankara” Başka yollarla (örn: faks veya elektronik posta) gönderilen özgeçmişler başvuru olarak kabul edilmeyecek ve kati surette dikkate alınmayacaktır. Aşağıda sayılan belgeler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Adayın adı ve soyadı;
 • Başvurduğu pozisyon: DANIŞMA GÖREVLİSİ;
 • “T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı” ibaresi.
 • “İhale Dokümanıdır. Açılış Oturumundan Önce Açmayınız” ibaresi.

Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilecektir. Başvuruların son teslim tarihi 05.05.2017 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihinin teyidi için başvurunun yollama tarihi, damga pulu tarihi veya tediye tarihi esas alınır. Son başvuru tarihinden sonra sunulan başvurular doğrudan reddedilecektir. Başkanlığımız, idari etkinliği sağlamak amacıyla, başvuruların değerlendirmesinin onay tarihinden sonra teslim edilen başvuruları reddedebilir. İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 8 gün öncesine kadar [email protected] e-posta adresine iletilmelidir. Yalnızca, bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup her türlü yanıt yazılı olarak verilecek ve verilen cevaplar www.ikg.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Bu yazılı cevaplar son başvuru tarihinden en az 3 gün öncesine kadar yayımlanmış olacaktır. Yayınlanan soru ve cevaplardan haberdar olmak amacıyla internet sitemizin düzenli olarak takip edilmesi tavsiye edilir. Sözlü görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

 • Başkanlığımızın internet adresinde (www.ikg.gov.tr) yer alan “Başvuru Formu” ve “Özgeçmiş” (her iki belgenin de İngilizce hazırlanması ve her bir sayfasının paraflanması gerekmektedir), başvuru formuna geçerli ve aktif olarak kullanılan bir e-posta adresi eklenmesi zorunludur,
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, yurtdışındaki üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi,
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi,
 • Adayların yukarıda belirtilen iş deneyim koşullarını yerine getirdiğini belgeleyecek şekilde önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge,
 • Kimlik belgesinin fotokopisi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir. “İyi düzeyde Türkçe bilmek” ve “iyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek” nitelikleri için belge şartı aranmayacak, adayın beyanı esas kabul edilecektir. Bu belgelere ek olarak başarılı olan adaylardan, işe alınma süreci öncesinde “Seçme Sınavına Katılma Genel Koşulları”nda belirtilen koşulları sağladığını kanıtlayan gerekli belgeler istenecektir. Bu yazımızda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru detaylarını paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Bakanlık tarafından yayınlanmış olan bütün ilanlara ÇSGB İş İlanları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle