Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da kısa adı ile ÇSB yayınlamış olduğu ilan ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıklamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ilan kapsamında avukat, mimar, inşaat mühendisi, harita mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 11 Mayıs 2017 ile 22 Mayıs 2017 mesai sonuna kadar başvuru yapabileceklerdir. İşe alınacak olan personeller kentsel dönüşüm kapsamında çalıştırılacaklardır. Sözleşmeli personel Bakanlık tarafından, Ankara, Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari illerinde istihdam edilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve ilan hakkında diğer önemli hususlar haberimiz devamında yer almaktadır.

İçindekiler

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı İlanı 2017
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu 2017
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı Sınavı
 • Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı İlanı 2017

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen şartlarda (7) Avukat, (17) Mühendis (4) Mimar olmak üzere toplam (28) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İLLER Avukat Mimar İnşaat Mühendisi Harita Mühendisi Elektrik-Elektronik

Mühendisi

Jeoloji Mühendisi Jeofizik Mühendisi TOPLAM
ANKARA 7 7
DİYARBAKIR 1 3 4
ŞIRNAK 2 3 1 1 1 8
MARDİN 1 3 1 5
HAKKARİ 2 1 1 4
TOPLAM 7 4 11 3 1 1 1 28

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartlara haiz olmak,
 • Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,
 • Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca atamaları yapılanlardan başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin ise sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecektir.
 • Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılacaktır. Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle 4’lük sistemde en az 2,50 ve üzeri lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak. (100′ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.) Diploma derecesi 2,50 ve üzeri olan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini taşıyan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
 2. Son başvuru günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

Avukat Alımı

 1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.
 2. Türkiye’de herhangi bir ilin barosuna kayıtlı olmak.
 3. Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.
 4. Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.
 5. Başvuru sırasında Avukatlık Ruhsatname örneği, uyarma cezası dışında ceza almadığına ilişkin bağlı bulunulan barodan alınacak belge ile varsa avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu davalardan çekildiklerine dair belgeyi teslim etmek.

Mimar Alımı

 1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” bölümünden lisans mezunu olmak.
 2. Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

İnşaat Mühendisi Alımı

 1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” lisans mezunu olmak.
 2. Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

Harita Mühendisi Alımı

 1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” lisans mezunu olmak.
 2. Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

Elektrik Elektronik Mühendisi Alımı

 1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans mezunu olmak.
 2.  Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

Jeoloji Mühendisi Alımı

 1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans mezunu olmak.
 2. Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

Jeofizik Mühendisi

 1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” lisans mezunu olmak.
 2. Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu 2017

1) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde kendisine uygun olan unvan için hazırlanan

 • Personel Alımı Başvuru Formunu,
 • Beyan Belgesini,
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
 • Özgeçmişini (CV), (eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup çıktısı alınarak imzalanmış ve resim yapıştırılmış şekilde)
 • Avukat adaylar için Avukatlık Ruhsatname örneği,
 • Diploma Örneği veya Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belge (Diplomasında mezuniyet notu yazılı olmayan adaylar için, diploma ile birlikte transkript belgesi), taranarak (pdf) formatında başvuru sırasında sisteme kaydedecektir.

Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvurular Bakanlık internet sayfasından (http://www.csb.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır. Başvurular 11/05/2017 tarihinde başlayıp, 22/05/2017 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir. Sınava çağrılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı Sınavı

Sınav, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”ın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre sözlü sınav olarak yapılacaktır.

2) Bakanlıkça yapılacak sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak, Sözlü Sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır:

 • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).
 • Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).
 • Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).
 • Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).

Mülakata katılan adayların başarı sıralaması en yüksek puan alandan başlamak üzere sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenir.

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez) isim listesi komisyon tarafından oluşturularak Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenen belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Sınav, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve sınavla ilgili olabilecek bütün duyurular Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir.

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı
 • Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA
 • Tel: 410 15 30 – 410 15 31 – 410 15 35 Faks : 410 15 33

Bu yazımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan çok sayıda sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Bakanlık tarafından yayınlanmış olan bütün ilanlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle