Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 4 Bin İKM Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu ilan ile taşra teşkilatına 4 bin infaz koruma memuru alımı yani İKM alımı yapacağını açıkladı. 4 bin İKM alımı uzman erbaşlar arasından yapılacaktır. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan 4 bin İKM alımı için adayların en az 2 sene uzman erbaşlık yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen adayların 20 Kasım itibari ile istifa etmiş olmaları ve 35 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 ile 23 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınava katılacak adaylar da 30 Aralık tarihinde ilan edilecek. Ayrıca sözlü sınav tarihi de 16 Ocak 2017 olarak belirlenmiştir. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü infaz koruma memuru alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

İçindekiler

 • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz Koruma Memuru Alımı İlanı 2016
 • İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?
 • 4 Bin İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvurusu
 • İnfaz Koruma Memurluğu Sınavı Yeri
 • Boy ve Kile Ölçümü
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
 • Sözlü Sınav Tarihi
 • Nihai Başarı Listesi
 • İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Formu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz Koruma Memuru Alımı İlanı 2016

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Geçici 10. maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumlan sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonları için 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl çalışmış, sözleşmesini 20/10/2016 tarihine kadar kendi isteği ile feshetmiş ve sınavın son başvuru günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan merkezi sınav şartı olmaksızın sözleşmeli olarak 4.000 infaz ve koruma memuru alımı yapılacaktır. Bu pozisyonlara başvuracak adaylarda merkezi sınav şartı uygulanmayacaktır.

İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Pozisyonuna Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
 • Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 23 Aralık 2016 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi olarak en az iki yıl çalışmış olmak. (Diğer personel Kanunlarına tabi olarak çalışmış olanlar başvuru yapamayacaktır.)
 • Sözleşmesini 20/10/2016 tarihinden önce kendi isteği ile feshetmiş olmak. (Sözleşmesi sağlık şartları, disiplinsiz davranış vb. sebeplerle idarece feshedilmiş veya sözleşmesi yenilenmemiş adaylar sınava başvuramayacaktır. )
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • 170 cm.’den kısa boylu olmamak,
 • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,17’den az olmamak,

4 Bin İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvurusu

Başvurular 12 Aralık 2016 günü başlayıp, 23 Aralık 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca onaylı örneği, uzman erbaş olarak çalıştıklarını gösterir hizmet belgesi ve son görev yerinden alacakları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışmış olduklarını ve kendi istekleri ile sözleşmelerini feshettiklerini gösterir belge ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklardır. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ya da mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın doğrudan posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ivedi gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödemek suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir. Adaylar sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

İnfaz Koruma Memurluğu Sınavı Yeri

EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

Boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 30 Aralık 2016 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Boy-kilo ölçümüne katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Boy ve Kile Ölçümü

Boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. İnfaz ve koruma memurları için boy ve kilo ölçümü 04 Ocak 2017 tarihinde yapılacaktır. Başvuru sayısı sebebiyle boy kilo ölçümünün bir günde bitirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda müteakip günlerde de boy kilo ölçümüne devam edilecek ve hangi günlerde boy kilo ölçümü yapılacağı komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet), vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü Sınav Tarihi

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru sözlü sınavı 16 Ocak 2017 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

Nihai Başarı Listesi

Nihai başarı listesi adayların sözlü sınavda aldıkları puanlara göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

 • İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
 • Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. maddesinde belirtilen süre içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve 30/06/2017 tarihine kadar yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. Aynı komisyon içerisinde yedek olarak yerleşebilecek adayın bulunmaması halinde diğer adalet komisyonları içerisinde yedek olarak bulunan istekliler arasından bir defaya mahsus olmak üzere merkezi kura usulüyle yerleştirme yapılacaktır.
 • Kura usulüyle yerleştirme yapılması durumunda kura işlemine daha önce asil veya yedek olarak yerleştirmesi yapılan ancak süresi içinde görevine başlamayan ya da kendi isteği ile sözleşmesini feshetmiş olanlar başvuramayacaktır. Kura işlemine ilişkin esaslar, başvuruların alınması ve kura ile yerleştirme yapılacak komisyonlar daha sonra Genel Müdürlük internet sitesi www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Kura usulüne ilişkin herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 • İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 • Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Formu

Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır. Adaylar ilanda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir. Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır.

Bu form ile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılacak, haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlara sınav giriş kartı verilmeyecektir.

UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

4 Bin İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvurusu Formu İçin TIKLAYIN

CEZA İNFAZ SÖZLEŞMELİ

İ.K.M.

TOPLAM
SINAVI YAPACAK KOMİSYON KURUMUNUN BAĞLI CEZA İNFAZ KURUMU
OLDUĞU KOMİSYON
4.000
Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 40 70
ADANA ADANA Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİS

AR

Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 25 25
AĞRI AĞRI Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 80 80
AKHİSAR AKHİSAR Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 40 40
AKSARAY AKSARAY Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 50 50
AKŞEHİR AKŞEHİR Akşehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
ALANYA ALANYA Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 40 40
AMASYA AMASYA Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
ANTALYA ANTALYA Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 60
Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30
ARDAHAN ARDAHAN Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 40 40
ARTVİN ARTVİN Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
AYDIN AYDIN Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
BAFRA BAFRA Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
Silivri 1 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15 145
Silivri 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15
Silivri 3 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15
Silivri 4 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15
BAKIRKÖY BAKIRKÖY Silivri 5 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15
Silivri 6 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15
Silivri 7 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15
Silivri 8 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15
Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 25
BALIKESİR BALIKESİR Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 30
Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 50
BANDIRMA BANDIRMA Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20
Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20
BARTIN BARTIN Bartın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 5 5
BATMAN BATMAN Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15 15
BAYBURT BAYBURT Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
BİLECİK BİLECİK Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
BİNGÖL BİNGÖL Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 40 40
BİTLİS BİTLİS Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 40
Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu 10
BOLU BOLU Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 45
Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 25
BURDUR BURDUR Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
BURHANİYE BURHANİYE Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
BURSA BURSA Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 25 50
Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 25
CEYHAN CEYHAN Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
ÇANKIRI ÇANKIRI Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
ÇORUM ÇORUM Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 25 25
DENİZLİ DENİZLİ Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 25 50
Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 25
DİNAR DİNAR Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
DİYARBAKIR DİYARBAKIR Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 120
Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30
Diyarbakır T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 60
Diyarbakır T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 80 120
MALATYA DİYARBAKIR Diyarbakır Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20
Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu 20
DOĞUBAYAZIT DOĞUBAYAZIT Doğubayazıt T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 80 80
DÜZCE DÜZCE Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 50 50
EDİRNE EDİRNE Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 40 40
Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 100
ELAZIĞ ELAZIĞ Elazığ Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 35
Elazığ Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 35
ELBİSTAN ELBİSTAN Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
EREĞLİ (KONYA) EREĞLİ (KONYA) Ereğli(Konya) T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
ERMENEK ERMENEK Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15 15
ERZİNCAN ERZİNCAN Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 30
Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15 40
ERZURUM ERZURUM Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 25
ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 25 25
FETHİYE FETHİYE Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 100
GAZİANTEP GAZİANTEP Gaziantep H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30
Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 40
GİRESUN GİRESUN Giresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
HAKKARİ HAKKARİ Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 30
HATAY HATAY Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 30
IĞDIR IĞDIR Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
İSPARTA İSPARTA Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
İNEBOLU İNEBOLU İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
İSKENDERUN İSKENDERUN İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 110
İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu 20
İZMİR İZMİR İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu 20
İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10
İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10
İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10
İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10
Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20
İSTANBUL ANADOLU Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 70
Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10
İSTANBUL

ANADOLU

Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20
Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10
Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10
Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10
KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMA

RAŞ

Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15 15
KARABÜK KARABÜK Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
KARAMAN KARAMAN Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
KARS KARS Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 50 50
KASTAMONU KASTAMONU Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
KAYSERİ KAYSERİ Kayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 60
Kayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30
KIRIKKALE KIRIKKALE Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 35
Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15
KIRKLARELİ KIRKLARELİ Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
KİLİS KİLİS Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 60 60
KOCAELİ KOCAELİ Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu 20 65
Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu 15
Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15
Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15
KONYA KONYA Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
KOZAN KOZAN Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
KÜTAHYA KÜTAHYA Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
MANİSA MANİSA Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 30
Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20
MARDİN MARDİN Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 30
MERSİN MERSİN Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
MİDYAT MİDYAT Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 35 35
MUĞLA MUĞLA Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
MUŞ MUŞ Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 45 45
NAZİLLİ NAZİLLİ Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
NEVŞEHİR NEVŞEHİR Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 30
NİĞDE NİĞDE Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15 15
OLTU OLTU Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 30
ORDU ORDU Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 10 10
OSMANİYE OSMANİYE Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 70
Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 40
ÖDEMİŞ ÖDEMİŞ Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15 15
PATNOS PATNOS Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 70 70
RİZE RİZE Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
SAKARYA SAKARYA Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
SALİHLİ SALİHLİ Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15 15
SEYDİŞEHİR SEYDİŞEHİR Seydişehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15 15
SİİRT SİİRT Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 50 50
SİLİFKE SİLİFKE Silifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 45
Anamur T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15
SİNOP SİNOP Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 25 25
SİVAS SİVAS Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 25 25
SİVEREK SİVEREK Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 40 40
SÖKE SÖKE Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15 15
Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 50
ŞANLIURFA ŞANLIURFA Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15
Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15
ŞIRNAK ŞIRNAK Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 70 70
TARSUS TARSUS Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 75
Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20
Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20
Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 15
TAVŞANLI TAVŞANLI Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 20 20
TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 120
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30
Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30
Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30
TOKAT TOKAT Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 30
TRABZON TRABZON Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 30
UŞAK UŞAK Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 30
ÜNYE ÜNYE Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 35 35
VAN VAN Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 65 100
Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 35
ERCİŞ VAN Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 80
Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 50
VEZİRKÖPRÜ VEZİRKÖPRÜ Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 30
YOZGAT YOZGAT Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 50 50
ZİLE ZİLE Zile M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 5 5
ZONGULDAK ZONGULDAK Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 30 30

 

Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 4 bin infaz koruma memuru alımı ilanı için başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara Ceza ve Tevkifevleri iş başvuru formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle