Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Çukurova Üniversitesi personel alımı

Adana ilimizde bulunan Çukurova Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda 4/B sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Çukurova Üniversitesi ilan kapsamında 26 hemşire alımı, 11 sağlık teknikeri alımı ve 1 sağlık fizikçisi alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamında 38 personel istihdam edilecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilanlara ait diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşmanız mümkündür.

İçindekiler

 • Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler ve Başvuru Şekli
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar aranmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 grubu puanı, Ön Lisans Mezunları İçin 2016 KPSSP93 Puanı, Ortaöğretim Mezunları İçin 2016 KPSSP94 Puanı esas alınacaktır.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
SIRA

NO

UNVANI ADET BÜTÇE

GİDERLERİ

ARANAN NİTELİKLER
01 HEMŞİRE 4 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Dahiliye Yoğun bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. 1 No’lu belgeye sahip olmak.
02 HEMŞİRE 1 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. basamak Çocuk Yoğun Bakımı ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak. 3 No’ lu belgeye sahip olmak.
03 HEMŞİRE 3 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin Hemodiyaliz ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. 1 ve 4 No’ lu belgeye sahip olmak
04 HEMŞİRE 1 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Çocuk Yoğun Bakımı ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. 3 No’ lu belgeye sahip olmak.
05 HEMŞİRE 1 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak Bir üniversite hastanesinin 3b Basamaklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. 2 No’ lu belgeye sahip olmak.
06 HEMŞİRE 4 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3b Basamaklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. 2 No’ lu belgeye sahip olmak.
07 HEMŞİRE 1 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Beyin Cerrahisi Yoğun bakım ünitesinde en az 3yıl çalışmış olmak. 3 No’ lu belgeye sahip olmak
08 HEMŞİRE 2 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin 3. Basamak Beyin Cerrahisi Yoğun bakım ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. 1 No’ lu belgeye sahip olmak.
09 HEMŞİRE 1 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin Çocuk Acil Bilim Dalında en az 5 yıl çalışmış olmak. 3 No’ lu belgeye sahip olmak.
10 HEMŞİRE 3 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin Erişkin Acil Bilim Dalında en az 3 yıl çalışmış olmak. 1 No ‘lu belgeye sahip olmak.
11 HEMŞİRE 1 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin Doğumhane Ünitesinde en az 5 yıl çalışmış olmak. 1 ve 2 No’ lu belgeye sahip olmak.
12 HEMŞİRE 4 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin ameliyathanesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. Organ Nakli Ameliyatında deneyimli olmak. 1 No’ lu belgeye sahip olmak.
13 SAĞLIK

TEKNİKERİ

2 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümünden mezun olmak. Bir üniversite hastanesinin ameliyathanesinde en az 3 yıl çalışmış olmak. Algoloji birimi işlemlerinde deneyimli olmak.
14 SAĞLIK

TEKNİKERİ

1 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu olmak. Üniversite hastanesi Radyoloji Anabilim Dalında en az 2 yıl çalışmış olmak.
15 SAĞLIK

TEKNİKERİ

2 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından mezun olmak. Üniversite hastanesinde (Girişimsel Radyoloji Anjiyo ünitesinde çalıştırılmak üzere) 2 yıl çalışmış olmak.
16 SAĞLIK

TEKNİKERİ

5 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak. Üniversite hastanelerinin Laboratuvarlarında 1 yıl çalışmış olmak.
17 SAĞLIK

TEKNİKERİ

1 ÖZEL BÜTÇE Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak . Üniversite hastanesi göz bankasında 2 yıl çalışmış olmak. (göz bankası ünitesinde çalıştırılmak üzere) 5 ve 6 No’lu belgelere sahip olmak.
18 SAĞLIK

FİZİKÇİSİ

1 ÖZEL BÜTÇE Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Programı bölümünden mezun olmak. Sağlık Fiziği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. En az 2 yıl süre ile üniversite veya Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniklerinde çalışmış olmak. Üç boyutlu konformal ve yoğunluk ayarlı radyoterapi uygulamalarında ve radyoterapi cihazları kalite kontrollerinde deneyimli olmak.

*Aranan nitelikleri belgelemek zorunludur.

 • Cardio Pulmoner Resusitasyon Belgesi
 • Neonatal Resusitasyon Programı Belgesi
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı Belgesi
 • Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası
 • Göz Banka Teknisyeni Yeterlilik Sertifikası
 • Speküler Mikroskopi Sertifikası

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler ve Başvuru Şekli

 • Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi
 • 1 Adet Resim
 • Taahhütname (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Taahhütname doldurulacaktır.)
 • 2016 KPSS sınav sonuç belgesi

Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Başvuru sonunda KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan ve yedek kazanan adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile ilan edilen her pozisyonun 1 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır.

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 62 85 (118)

Bu yazımızda Çukurova Üniversitesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanına dair başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilana dair diğer detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle