Diyanet İşleri Başkanlığı 30 avukat alımı yapıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı ya da bilinen kısa adı ile DİB, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında avukat alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ilan kapsamında 30 avukat alımı yapacaktır. Adaylar ilana 2 Ocak 2019 ile 16 Ocak 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamında yer almaktadır.

İçindekiler

 • Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Avukat Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • Sınavın Şekli, Konuları Değerlendirme ve Başarı Sıralaması
 • Sınav Sonuçları ve İtiraz
 • Atama ve Tercih İşlemleri
 • İletişim

Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Avukat Alımı İlanı 2019

Başkanlığımızda münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, görev yeri, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre açıktan “Avukat” alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Hukuk fakültesi mezunu olmak,
 • 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
 • Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
MÜNHAL KADRONUN
Sınıfı Unvanı Teşkilatı Görev Yeri Öğrenim Durumu Adedi
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Avukat Merkez Merkez Hukuk Fakültesi 10
Taşra Bolu Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 1
Bursa Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 1
Diyarbakır Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 2
Erzurum Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 1
Gaziantep Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 2
Isparta Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 1
İstanbul Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 4
İzmir Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 2
Kayseri Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 2
Samsun Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 2
Trabzon Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 1
Van Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 1
TOPLAM 30

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 02.01.2019-16.01.2019 tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir. Yurt dışında bulunanlardan veya askerlik görevini yürütenlerden sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
 • 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi
 • Türkiye’nin tüm yöre, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olduğuna, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığına, sabıka ve arşiv kaydının bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,
 • Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.

Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir. Adaylar, DİBBYS sınav başvuru ekranında özgeçmiş için ayrılan alanı 1000 karakteri aşmayacak şekilde dolduracaklardır.

Sınavın Şekli, Konuları Değerlendirme ve Başarı Sıralaması

Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır. KPSS sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır. Adaylar sözlü sınavda komisyon tarafından;

 • Anayasa Hukuku, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlık mevzuatı, (40 puan)
 • Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, (20 puan)
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
 • Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)

konularından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir. Adaylar; sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. Başarı sıralamasında sözlü sınav puanı yüksek olana öncelik verilir. Adayların atanmaya esas sözlü puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; KPSS puanı yüksek olana, KPSS öğrenim mezuniyeti önce olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

Sınav Sonuçları ve İtiraz

Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden öğreneceklerdir. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Atama ve Tercih İşlemleri

Atamalar başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar Ek-1 listede belirtilen bölge hukuk bürolarının bulunduğu il müftülüklerinde istihdam edilecektir. Ayrıca bu bürolara bağlı olan illerde Başkanlıkça görevlendirilebileceklerdir. Atama ve tercih işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

Diğer Hususlar

Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

İletişim

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

e-mail : [email protected]

Telefon : (0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE HUKUK BÜROLARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BÖLGELER BOLU

BÖLGE HUKUK BÜROSU

BURSA BÖLGE HUKUK BÜROSU DİYARBAKIR

BÖLGE HUKUK BÜROSU

ERZURUM

BÖLGE

HUKUK BÜROSU

GAZİANTEP

BÖLGE

HUKUK BÜROSU

ISPARTA BÖLGE HUKUK BÜROSU İSTANBUL

BÖLGE

HUKUK BÜROSU

İZMİR

BÖLGE HUKUK BÜROSU

KAYSERİ

BÖLGE HUKUK BÜROSU

SAMSUN

BÖLGE HUKUK BÜROSU

TRABZON

BÖLGE

HUKUK BÜROSU

VAN BÖLGE HUKUK BÜROSU
1 Bartın Balıkesir Batman Ağrı Adana Afyonkarahisar Edirne Aydın Aksaray Amasya Artvin Bitlis
2 Bolu Bilecik Bingöl Ardahan Adıyaman Antalya İstanbul Denizli Karaman Çorum Bayburt Hakkari
3 Düzce Bursa Diyarbakır Erzincan Gaziantep Burdur Kırklareli İzmir Kayseri Ordu Giresun Muş
4 P4

hj

Karabük Çanakkale Elazığ Erzurum Hatay Isparta Kocaeli Manisa Kırşehir Samsun Gümüşhane Van
5 Kastamonu Kütahya Malatya Iğdır Kahramanmaraş Sakarya Muğla Nevşehir Sinop Rize
6 Zonguldak Yalova Mardin Kars Kilis Tekirdağ Uşak Niğde Tokat Trabzon
7 Siirt Mersin Sivas
8 Şırnak Osmaniye Yozgat
9 Tunceli Şanlıurfa

Bu yazımızda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan avukat alımı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan ilanlara Diyanet iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle