Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ya da bilinen kısa adıyla DİB yayınlamış olduğu iş ilanı ile uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ilan kapsamında 6 uzan yardımcısı alımı yapacaktır. Adayların en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmaları gerekmektedir. Adaylar ilana 25 Aralık 2017 ile 8 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı
 • Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • Sınavın Yeri, Şekli ve Konuları
 • Değerlendirme ve Başarı Sıralaması
 • Sınav Sonuçları ve İtiraz
 • Atama İşlemleri
 • Diğer Bilgiler

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, kadro derecesi ve adedi belirtilen “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı” kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 • Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 • 2017 yılı A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak,
 • Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı yarışma sınavında daha önce iki defa başarısız olmamak.
SINIF UNVAN BULUNDUĞU YER TAHSİL DURUMU PUAN TÜRÜ KADRO DERECESİ ADEDİ
G.İ.H Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Merkez Teşkilatı En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak. KPSS P3 9 6

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir. Başvurular 25.12.2017 (saat 08:30)-08.01.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

Başvurular Başkanlığımız DİBBYS https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi programı üzerinden alınacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
 • En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma, mezuniyet belgesi veya tasdikli suretleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
 • 2017 yılına ait KPSS sonuç belgesi,
 • Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adli sicil kaydına bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,
 • Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 • Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.
 • Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Sınavın Yeri, Şekli ve Konuları

Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı Sınav, 27.01.2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 2017 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday , son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.

Adaylara yazılı sınavda;

 • Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi, (80 puan)
 • Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı, (20 puan)

alanlarından sorular yöneltilecektir.

Adaylar sözlü sınavda;

 • Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (60 puan)
 • Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
 • Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

alanlarından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

Sınava ( yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir. Adaylar (yazlı-sözlü) sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Değerlendirme ve Başarı Sıralaması

Sınavın yazılı ve sözlü her aşaması 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.

Sınav Sonuçları ve İtiraz

Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde www.diyanet.gov.tr ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır. Sınav (yazılı-sözlü) sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Atama İşlemleri

 

Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

Diğer Bilgiler

Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

İletişim Bilgileri

 • Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA
 • e-mail : [email protected]
 • Telefon : (0312) 295 70 00
 • Fax : (0312) 285 85 72

Bu yazımızda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan uzman yardımcısı alımı ilanına dair başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara Diyanet İşleri Başkanlığı iş başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.

 


DİĞER UZMAN YARDIMCISI ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, uzman yardımcısı alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan uzman yardımcısı alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle