Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı gerçeleştireceğini açıkladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında diğer sağlık personeli alımı, hemşire alımı yapacaktır.  İlan kapsamında 48 personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar 29 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar başvurularını gerçekleştirmelidirler. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Üniversitemize 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

Adayların başvurularım en geç 29/06/2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar, www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NİTELİK

KODU

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
100 Diğer Sağlık Personeli 1 1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Hematoloji ve Romatoloji Servislerinde deneyimi olmak

3- Temel düzey Psikolojik Bakım kursu almış olmak.

4-iş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

101 Diğer Sağlık Personeli 1 1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Genel Cerrahi Klinik deneyimi olmak

3-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

102 Diğer Sağlık Personeli 1 1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Enfeksiyon Hastalıkları Klinik deneyimi olmak

3-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

103 Diğer Sağlık Personeli 2 1- Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-3.Basamak Anestezi Yoğun Bakım deneyimi olmak

3- invaziv Monitörizasyon ve Mekanik Ventilasyon kullanımda deneyimli olmak

4-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

104 Diğer Sağlık Personeli 1 1- Sağlık Meslek Lisesi Laboratuvar Bölümü Mezunu olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Dönor ve Teröpatik Aferez Merkezinde deneyim sahibi olmak

3- Kök hücre toplanması konusunda deneyim sahibi olmak

4-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

105 Diğer Sağlık Personeli 1 1- Üniversitelerin Psikoloji Lisans Programından mezun olup, en az 5 yıldır

üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Poliklinik deneyimi olmak

106 Sağlık

Teknikeri

1 1- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(Önlisans) Radyoloji Bölümü Mezunu

olup, en az 5 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Anjio Laboratuvarı deneyimi olmak

3- EPS(Elektro Fizyolojik Çalışma) deneyimi olmak

4- İcap usulü ile çalışmaya engeli bulunmamak.

5- İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

107 Sağlık

Teknikeri

1 1- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(Önlisans) Anestezi Bölümü Mezunu

olup en az 1 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Ameliyathane deneyimi olmak

3- İleri Yaşam desteği kursu almış olmak.

3-İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

108 Hemşire 4 1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-Acil Servis deneyimi olmak

3-Travmalı Hastaya Yaklaşım Konusunda,

4- İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

109 Hemşire 4 1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Yoğun Bakım deneyimi olmak

3- iş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

110 Hemşire 5 1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-3.Düzey Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi deneyimi olmak

3- Bebek Dostu Hastane, İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

111 Hemşire 8 1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 1 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Cerrahi Bilim Dalı Kliniklerinde deneyimi olmak

3- İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

112 Hemşire 12 1- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 1 yıldır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- Dahili Bilim Dalı Kliniklerinde deneyimi olmak

3- iş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

113 Hemşire 3 1- Lisans düzeyinde Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2-3.Düzey Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi deneyimi olmak

3- Bebek Dostu Hastane, İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

114 Hemşire 3 1-Lisans düzeyinde Hemşirelik Bölümü Mezunu olup, en az 6 aydır üniversite hastanesinde çalışıyor olmak.

2- İş Güvenliği ve Tıbbi Atık ve Çevre Yönetimi Eğitimi almış olmak

Ortaöğretim mezunlan için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puam değerlendirilecektir. Önlisans mezunlan için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı değerlendirilecektir. Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puam değerlendirilecektir

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar Aranır.

Genel Şartlar:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasma ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşılar suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerlik Durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağma gelmemiş bulmamak.

c) Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak.

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler;

 • Başvuru Formu
 • 1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştılacak)
 • Askerlik Terhis Belgesi (Erkek Adaylar için)
 • Sağlık Raporu
 • Adli Sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı belge veya beyanı
 • Diploma veya Mezuniyet Belge Fotokopisi
 • 2016 KPSS sınav sonuç belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Başvurulacak ilgili unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK Prim Dökümü
 • Kurs ve eğitimlerin alındığına dair belgeler

Bu yazımızda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerini paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle