İzmir Valiliği Çok Sayıda Bekçi Alımı Yapacak

İzmir Valiliği yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda bekçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İlana başvuru yapmak isteyen adayların en az lise mezunu olmaları ve 30 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. Adaylar İzmir Valiliği tarafından yayınlanan ilana 14 ile 26 Kasım 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. İlan kapsamında 750 bekçi alımı gerçekleştirilecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşmanız mümkündür.

İçindekiler

 • İzmir Valiliği Bekçi Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • İzmir Valiliği Bekçi Alımı Başvurusu 2017
 • Sözlü Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri ve Konuları
 • Yazılı Sınav Şekli, Tarihi, Yeri ve Konuları
 • Kesin Başarı Listesi
 • Sonuçlara İtiraz
 • Sınavı Kazananların Atanması

İzmir Valiliği Bekçi Alımı İlanı 2017

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında İzmir İli mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere ekte belirtilen kontenjana uygun olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.

İlin merkez ilçe sınırlan içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları Valilikçe il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkça ilçe merkezinde yapılacaktır. Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir. Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Erkek ve Türk vatandaşı olmak.
 • En az lise veya dengi okul. Ön Lisans. Lisans veya Lisansüstü mezunu olmak.
 • Askerlik görevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak. (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih: yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)
 • Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek.
 • Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak.
 • Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak.
 • Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.
 • Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.
 • En az 167 cm boyunda olmak.
 • Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1.752=26

İzmir Valiliği Bekçi Alımı Başvurusu 2017

Başvurular 14-26 KASIM 2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine (08:30- 17:30) saatleri arasında yapılacaktır. Adaylar. çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir. Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda: bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye. Valilik/Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri istemi halinde sahibine geri verilir. Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla:

 • T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı.
 • Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kuramca tasdikli örneği,
 • Askerlik durum belgesi.
 • 4.5×6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,
 • Adli sicil belgesi,
 • Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
 • Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır.

Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Sözlü Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri ve Konuları

Sözlü sınav 07-15 ARALIK 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere ekteki örneğe uygun olarak fotoğraflı ve açık kimlik bilgileri yazılı birer “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer ve saati de belirtilir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, “Sınava Giriş Belgesi’ni İlçe Emniyet Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava katılacak tüm adayların katılım sırasına göre liste halinde imzalan alınacak ve bu aşamada “Sınav Giriş Belgesi’ndeki imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. “Sınav Giriş Belgesi’ni sınava getirmeyenler veya imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır. Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda adayların:

 • Genel kültür durumu.
 • Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı.
 • Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük.
 • Gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav sonuçlan, sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Valilik/Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilecektir.

Yazılı Sınav Şekli, Tarihi, Yeri ve Konuları

Yazılı sınav 24 ARALIK 2017 tarihinde yapılacaktır. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. Yazılı Sınav soruları Türkçe. Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunacaktır. Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (50) soru yöneltilecek olup, sınav süresi (60) dakika olacaktır.

Sınavda adayların diğer adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışarıdan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilecek ve kağıtlarına durum işaret edilecektir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir. Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika önce sınav salonunda yerlerini alacak şekilde hazır olması gerekmektedir. Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla. yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.

Kesin Başarı Listesi

Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacaktır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi’ni. geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi’ni teşkil edecektir. Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken, yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük olana öncelik verilecektir. Asil ve yedek aday listesi, yazılı sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden ilan edilecektir.

Sonuçlara İtiraz

Yazılı sınav sonuçlarında maddi hata bulunduğuna dair itirazlar, asil ve yedek aday listelerinin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna yapılabilecek olup, bu kapsamdaki itirazlara yine iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilecektir.

Sınavı Kazananların Atanması

Asil aday listesine girenlerden: yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili ilçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir. Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek listesinden sıra ile aday çağrılacak ve (8.a) maddesinden itibaren belirtilen işlemler bu adaylar için de yapılacaktır.

SIRA MERKEZ İLÇE ADI NÜFUS PLANLAMA
1 BORNOVA 430.932 100
2 BUCA 474.094 110
3 KARŞIYAKA 338.192 90
4 KONAK 372.570 140
5 BALÇOVA 78.086 20
6 ÇİĞLİ 181.377 30
7 GAZİEMİR 132.566 30
8 NARLIDERE 64.800 20
9 GÜZELBAHÇE 22.342 10
10 BAYRAKLI 314.008 80
11 KARABAĞLAR 479.183 120
GENEL TOPLAM 2.888.150 750

Bu yazımızda İzmir Valiliği tarafından gerçekleştirilecek olan 750 bekçi alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER BEKÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, bekçi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan bekçi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle