Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan kapsamında çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımı kapsamında hemşire, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni ve ebe alımı gerçekleştirecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Celal Bayar Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu
 • Adaylarda Aranan Belgeler Nelerdir?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri (024 nitelik kodlu Sağlık Teknikeri döner sermaye gelirlerinden, diğerleri özel bütçeden) karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adaylarda yukarıda aranan niteliklerde belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

 • T.C. Vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır)

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

NİTELİK

KODU

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
001 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3 basamak Üniversite Hastanelerinin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi deneyimine sahip olmak, 3.basamak Üniversite Hastanelerinde en az 2(iki) yıl Dahiliye Servisi deneyimine sahip olmak ve Ventilatör Cihazı Kullanım sertifikasına sahip olmak.
002 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak,3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Çocuk Acil Servisi deneyimine sahip olmak, CRRT (Continuous Renal Replacement Therapies ) Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
003 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi deneyimine sahip olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak ve Yetişkin Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.
004 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi deneyimine sahip olmak ve İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak.
005 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi deneyimine sahip olmak ve Yetişkin Hemodiyaliz Sertifikasına sahip olmak.
006 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Genel Cerrahi Servisi deneyimine sahip olmak ve İlk yardımcı Sertifikasına sahip olmak.
007 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi deneyimine sahip olmak, CRRT(Continuous Renal Replacement Therapies ) Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
008 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Pediatri Servisi deneyimine sahip olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak ve Ventilatör Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
009 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Genel Cerrahi Servisi deneyimine sahip olmak, Stoma ve Yara Bakım hemşireliği konusunda deneyim sahibi olmak, Yetişkin Hemodiyaliz Sertifikasına sahip olmak.
010 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl Göğüs Hastalıkları Servisi deneyimine sahip olmak, Kemoterapi ve Bronkoskopi deneyimine sahip olmak.
011 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl KVC Yoğun Bakım Ünitesi deneyimine sahip olmak, Vapotherm Yüksek Akış Terapi Sistemi kullanıcı sertifikasına sahip olmak ve Ventilatör Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
012 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi deneyimine sahip olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi deneyimine sahip olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak, Acil Obstetrik Bakım Eğitim Belgesine sahip olmak, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Sertifikasına sahip olmak.
013 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi deneyimine sahip olmak ve Yetişkin Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.
014 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi deneyimine sahip olmak, İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak, CRRT (Continuous Renal Replacement Therapies) Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
015 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi deneyimine sahip olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak ve Ventilatör Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
016 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Dermatoloji Servisi deneyimine sahip olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak ve 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde Fototerapi ve Galvonoterapi birimlerinde deneyim sahibi olmak.
017 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde deneyim sahibi olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak.
018 Hemşire 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi deneyimine sahip olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak ve Acil Obstetrik Bakım Eğitim Belgesine sahip olmak ve Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Sertifikasına sahip olmak.
019 Hemşire 6(altı) Hemşirelik Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
020 Biyolog 1 (bir) Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümünden mezun olmak, Üniversite Hastanelerinin Merkez Laboratuvarında en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak, Uygulamalı HPLC Eğitimi Sertifikasına sahip olmak, Akan Hücre Ölçer Eğitim Sertifikasına sahip olmak.
021 Sağlık Teknikeri 1 (bir) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Odyometri programından mezun olmak, en az 2 (iki) yıl Üniversite Hastanelerinin KBB Kliniğinde odyometri ve timponometri testlerini uygulayabilme deneyimine sahip olmak, BERA (Beyin Sapı Odyometrisi), Ecochg (elektrokokleografi) testlerini uygulayabilme deneyimine sahip olmak.
022 Sağlık Teknikeri 1 (bir) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Fizyoterapi bölümünden mezun olmak, İlkyardım Sertifikasına sahip olmak, Aromaterapi kursuna ve Geriatri Rehabilitasyon seminerine katılmış olmak, en az 4 (dört) yıl 3. Basamak sağlık kuruluşlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalından deneyim sahibi olmak.
023 Sağlık Teknikeri 1 (bir) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Radyoloji bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Girişimsel Radyoloji Bölümünde deneyim sahibi olmak, GE Healthcare Eğitim Sertifikasına sahip olmak.
024 Sağlık Teknikeri 1 (bir) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak, Cihaz çekimleri (MR, BT ve Röntgen) konusunda eğitim ve deneyim sahibi olmak.
025 Sağlık

Teknisyeni

1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olmak, 3. basamak Üniversite Hastanelerinde en az 5 (beş) yıl Kulak Burun Boğaz Servisi deneyimine sahip olmak, Ventilatör Cihazı Kullanım Sertifikasına sahip olmak ve CRRT (Continuous Renal Replacement Therapies ) Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
026 Sağlık

Teknisyeni

1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak, 3. basamak Üniversite Hastanelerinde en az 5 (beş) yıl Fizik Tedavi Servisi deneyimine sahip olmak, 3.basamak Üniversite Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl Çocuk Acil Servis deneyimine sahip olmak ve İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak.
027 Sağlık

Teknisyeni

1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak, 3. basamak Üniversite Hastanelerinde en az 5 (beş) yıl Üroloji Servisi deneyimine sahip olmak, İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak, CRRT (Continuous Renal Replacement Therapies) Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak ve ESWL Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
028 Ebe 1 (bir) Sağlık Meslek Liselerinin Ebelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 4 (dört) yıl yetişkin acil servisi deneyimine sahip olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl Çocuk Acil Servisi deneyimine sahip olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak, İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına sahip olmak.
029 Ebe 1 (bir) Sağlık Yüksekokullarının veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Ebelik bölümlerinden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi deneyimine sahip olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi deneyimine sahip olmak, Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak, Acil Obstetrik Bakım Eğitim Belgesine sahip olmak.

Celal Bayar Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu

Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan ilandan (www.mcbu.edu.tr) temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylarda Aranan Belgeler Nelerdir?

 • Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni ile birlikte yayınlanan başvuru formu doldurulacaktır)
 • Öğrenim Belgesi (aslı görülmek kaydıyla fotokopisi ya da onaylı sureti)
 • KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.
 • Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde deneyim şartı aranan pozisyona başvuracakların en az istenilen süre kadar, istenilen alanda çalıştığını gösterir çalıştıkları ya da daha önce çalışmış oldukları kurumdan alınacak imzalı-onaylı resmi belge/Üniversite Hastanelerinden alınacak deneyim belgelerinin ilgili kurumun evrak kaydından tarih ve sayı numarası almış olması gerekmektedir.)
 • Aranan niteliklerde istenen sertifika ve istenmişse diğer belgeler. (aslı görülmek kaydıyla fotokopisi ya da onaylı sureti)

İletişim Bilgileri: Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr

Bu yazımızda Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan çok sayıda personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri, şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle