Milli Mayın Merkezi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Resmi Gazetede yayınlanan kanuna göre Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı yeni bir faaliyet merkezi kuruldu. Milli Mayın Faaliyet Merkezi adı altında hayata geçirilen proje kapsamında 50 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceği de belirtildi. 

6586 sayılı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı Kanunu,  Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

İçindekiler

  • MİLLİ MAYIN FAALİYET MERKEZİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2015
  • MİLLİ MAYIN FAALİYET MERKEZİ BAŞVURU ŞARTLARI

MİLLİ MAYIN FAALİYET MERKEZİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2015

Milli Mayın Faaliyet Merkezi 50 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Bunların niteliği yani hangi fakülte mezunu olacağı ile alımın nasıl yapılacağı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenecektir. Bakanlar Kurulu kararı yayımlandığında sitemizde olacaktır. Alınacak sözleşmeli personele ödenecek ücret Milli Savunma Uzmanına verilecek ücreti geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecektir.

MİLLİ MAYIN FAALİYET MERKEZİ BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Mayın Faaliyet Merkezi personel alımı başvuru şartları henüz netlik kazanmadı. Detaylar açıklandığında başvuru formu ve başvuru şartları bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.  Milli Mayın ve Faaliyet Merkezi kanunu maddeleri de aşağıda yer aldığı gibidir.

Sözleşmeli personel çalıştırma

MADDE 6 – (1) Merkezde; bu Kanunla verilen görevlerin yürütülmesi için, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Milli Savunma Uzmanına ödenen aylık net tutarının yıllık ortalamasını aşmamak üzere Bakan tarafından tespit edilir. Çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı elliyi geçemez.

(2) Merkezde çalıştırılacak sözleşmeli personelin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, disiplin esasları, yükümlülükleri, sözleşmenin fesih halleri ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Görevlendirme

MADDE 7 – (1) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Merkezde görevlendirilebilir. Merkezin bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, kurumlarında aylıklı izinli sayılır. İzinde oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Bunların geçici görev yollukları Merkez tarafından ödenir.

Milli Mayın Faaliyet Merkezi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, başvuru formu ve ilan bilgileri hakkında sormak istediklerinizi aşağıda bulunan yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle