PTT Personel Alımı İlanı ve İş Başvurusu

ptt personel alımı

Ülkemizde işsizlik oranı her geçen gün arttığı şu günlerde sevindirici haber kamu kurum ve kuruluşlarından geldi.  2016 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Bu ilanlardan sonuncusu ise PTT tarafından gerçekleştirildi. PTT çok sayıda sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. İlana dair başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

  • PTT SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI 2016
  • PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
  • PTT PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR
  • PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU

PTT SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI 2016

Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kamın ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04’10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından;

  • Gişe ve Büro Görevlisi,
  • Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama),
  • Gişe ve Büro Görevlisi (İngilizce Bilen),
  • Gişe ve Büro Görevlisi (istatistik),
  • Dağıtıcı,

Unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.

Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik balonundan 5510 sayılı Kanunun

4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayıh Tüık Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşım tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 11/01/1982 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaldı bulunmamak.

ç) 26/09/2004 tarihli ve 5237 saydı Türk Ceza Kanununun 53 ‘üncü maddesinde belirtden süreler geçmiş olsa bde; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bde devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeni işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Telefon:0312 509 5675 Belgegeçer: 0312 509 5694

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. (Fiilen askerlik hizmetini yapmakta olanlar da başvuru yapabilir.)

e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığım resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartım haiz olmak. (Son başvuru tarihi olan 17/01/2016 tarihi itibariyle mezun olmuş olmak)

ğ) Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

PTT PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

A) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlanılın. Ek-1 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

B) Gişe ve Büro Görevlisi “Pazarlama” pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

1) Herhangi bir lisans programından mezun olmak

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

3) En az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (B sınıfı Sürücü Belgesine veya Motorlu

Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 17/01/2016 tarihi itibariyle sahip olmak)

4) Piyasada en az beş yıldır faaliyet gösteren bir firmanın pazarlama-satış biriminde en az iki yıl çalışmış olmak (Sözlü sınavda referans mektubu ibraz edilecektir.)

C) Gişe ve Büro Görevlisi “İngilizce Bilen” pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

1) Herhangi bir lisans programından mezun olmak

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

3) Bu pozisyon için başvuru yapacak adayların Şirketimizin yurtdışı ilişkilerinde görevlendirilmesi düşünüldüğünden sözlü sınavları İngilizce olarak yapılacaktır. (Çok iyi düzeyde pratik İngilizce konuşma becerisi aranacaktır.)

D) Gişe ve Büro Görevlisi “İstatistik” pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlanılın İstatistik bölümlerinden mezun olmak.

2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

3) Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az D seviyesinde İngilizce bildiğini belgelemek,

b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, Ek-2 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak

2) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığım sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

3) En az B sınıfi sürücü belgesi ile A2 sınıfi sürücü belgesine sahip olmak. (B ve A2 sınıfı Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 17/01/2016 taıihi itibariyle sahip olmak)

4) KPSS P93 puan türünden en az 50.00 puan almış olmak

NOT -1: ÖSYM Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerinden de kabul edilecektir.

NOT -2 Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okullann ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU

1- Başvurular, 11-17 OCAK 2016 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

2- En fazla 15 tercih yapılabilecektir. (Genel Müdürlük dışındaki Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı pozisyonları için geçerlidir.)

NOT: İlanda yer alan “BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE” ait pozisyonlara yerleşenler, ilgili Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerinde görevlendirilecektir.

3- Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.

4- KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak, tüm pozisyonlar için ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca sözlü sınav yeri ve tarihi adaylara Şirketimizin internet adreslerinde ilanen, cep telefonlarına SMS ve mail adreslerine e-posta gönderilmek suretiyle bildirilecektir.

5- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır. Puanların eşit olması halinde;

KPSS puanı yüksek olan,

KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,

Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan, Aday tercih edilecektir.

6- Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilecektir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

7- Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

8- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görelinden anılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

9- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi onaylanarak aslı iade edilecektir.)

ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.

e) İş isteme beyannamesi,

f) Mal bildirim beyannamesi,

g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonu için en az B sınıfı sürücü belgesi,

i) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,

j) Yabancı dil bilgisine ilişkin belge,

GENEL HÜKÜMLER

1) Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle merkez teşkilatı için İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığına, taşra teşkilatı için atamalarının yapılacağı II PTT Başmüdürlüklerinin İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması cihetine gidilmeyecektir.

2) Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvunı formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hah iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

3) ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN ADAYLAR ATANDIKLARI ÜNİTEDE 3 YILLIK GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN BAŞKA BİR ÜNİTEYE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAYACAKLARDIR. ATANDIKTAN SONRA EVLENENLER 6 AYLIK FİİLİ GÖREV SÜRELERİNİ MÜTEAKİP EŞ DURUMU NAKİL TALEBİNDE BULUNABİLİR. BU TALEPLER İLLERİN NORM DURUMLARI ESAS ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR. ATAMA TARİHİNDE EVLİ OLANLAR İSE EŞ DURUMU DA OLSA 3 YIL SÜREYLE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAZLAR.

ALINACAK UNVAN VE SAYILARI İLE GÖREV YERLERİNİ GÖSTERİR TABLO

Unvan Teşkilat Sayı Bölüm Kodu Pozisyon Tablosu
Gişe ve Büro Görevlisi Taşra 15 Bölüm Kodlan için (Ek-1) tıklavınız. Pozisvon Tablosu için tıklavınız.
Gişe ve Büro Görevlisi
(Pazarlama)
Merkez 7 Herhangi bir lisans
programından mezun
olmak.
Pozisvon Tablosu için tıklavınız.
Gişe ve Büro Görevlisi
(İngilizce Bilen)
Merkez 3 Herhangi bir lisans
programından mezun
olmak.
Pozisvon Tablosu için tıklavınız.
Gişe ve Büro Görevlisi
(İstatistik)
Merkez 3 İstatistik bölümünden
mezun olmak.
Pozisvon Tablosu için tıklavınız.
Dağıtıcı Taşra 30 Bölüm Kodları için (Ek-2) tıklavınız. Pozisvon Tablosu için tıklavınız.

2015/2 PERSONEL ALIMI

ALINACAK POZİSYONLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE
TEŞKİLAT İLİ ÜNİTE UNVANI POZİSYONU SAYI SINAVIN ŞEKLİ
TAŞRA AĞRI TAŞUÇAY MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA ANTALYA ALANYA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA ANTALYA SERİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA ANTALYA MANAVGAT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA ANTALYA KUMLUCA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA ARDAHAN HANAK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (DAMAL ŞUBESİ) DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA ARTVİN HOPA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA ARTVİN ŞAVŞAT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA BİNGÖL KİĞI MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (YAYLADERE ŞUBESİ) DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA ÇORUM ÇORUM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (DODURGA ŞUBESİ) DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA DÜZCE DÜZCE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA GİRESUN GÖRELE MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA HATAY REYHANLI MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA KASTAMONU TOSYA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA KASTAMONU ARAÇ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (SAMATLAR ŞUBESİ) DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA MUĞLA BODRUM YARIMADA DAĞITIM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 3 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA MUŞ BULANIK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA SİVAS GÜRÜN MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA SİVAS ŞARKIŞLA. MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA SİVAS SUŞEHRİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA ŞANLIURPA ŞANLIURFA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 2 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA ŞANLIURPA SİVEREK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DAĞma İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TOPLAM 30

2015/2 PERSONEL ALIMI

ALINACAK POZİSYONLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE
TEŞKİLAT İLİ ÜNİTE UNVANI POZİSYONU SAYI SINAYIN ŞEKLİ
MERKEZ ANKARA GENEL MÜDÜRLÜK GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (İSTATİSTİK) İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 3 SÖZLÜ SINAV
TOPLAM 3

2015/2 PERSONEL ALIMI

ALINACAK POZİSYONLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE
TEŞKİLAT İLİ ÜNİTE UNVANI POZİSYONU SAYI SINAVIN ŞEKLİ
MERKEZ ANKARA GENEL MÜDÜRLÜK GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (PAZARLAMA) İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 7 SÖZLÜ SINAV

2015/2 PERSONEL ALIMI

ALINACAK POZİSYONLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE
TEŞKİLAT İLİ ÜNİTE UNVANI POZİSYONU SAYI SINAVIN ŞEKLİ
TAŞRA AĞRI DOĞUBEYAZIT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA ANTALYA AVSALLAR MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA ANTALYA DEMEE MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA ANTALYA GÜNDOĞMUŞ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA ARDAHAN HANAK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA BARTIN ULUS MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA BİLECİK BOZÜYÜK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA EDİRNE MERİÇ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GİŞE VE BÜRO GÖ REH SI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA KİLİS KİLİS MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GİŞE VE BÜRO GÖREMISI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA SİVAS AKINCILAR MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GİŞE VE BÜRO GÖREMISI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA SİVAS ZARA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GİŞE VE BÜRO GÖREMISI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA SİVAS KOYULHİSAR MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GİŞE VE BÜRO GÖREMISI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA SİVAS GÖLOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GİŞE VE BÜRO GÖREMISI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TAŞRA YOZGAT ÇEKEREK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GİŞE VE BÜRO GÖREMISI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 1 SÖZLÜ SINAV
TOPLAM 15

2015/2 PERSONEL ALIMI

ALINACAK POZİSYONLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE
TEŞKİLAT İLİ ÜNİTE UNVANI POZİSYONU SAYI SINAYIN ŞEKLİ
MERKEZ ANKARA GENEL MÜDÜRLÜK GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (İNGİLİZCE BİLEN) İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 3 SÖZLÜ SINAV
TOPLAM 3

ALINACAK UNVAN VE SAYILARI İLE GÖREV YERLERİNİ GÖSTERİR TABLOLAR ile

OKULLARIN BÖLÜM VE KODLARINI gösterir tablolar Kurumun internet adresinde

(www.ptt-gov.tr, http://ik.ptt. gov.tr) yayımlanmaktadır.

PERSONEL ALIMES’A İLİŞKİN TABLO
11-17/01/2016 Başvurular alınacaktır.
20/01/2016 Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar
açıklanacaktır.
22/01/2016 Sözlü sınavların yeri, tarihi ve saati
açıklanacaktır.
01-05/02/2016 Sözlü sınavlar yapılacaktır.

 

NOT: SÖZLÜ SINAV TARİHLERİNDE HERHANGİ BİR SEBEPLE DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE ADAYLARA SMS VE E-POSTA YOLUYLA BİLGİLENDİRME YAPILACAK ŞİRKETİMİZİN İNTERNET ADRESİNDEN DE DUYURULACAKTIR.

PTT 2016 personel alımı ilanına dair başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri ile PTT personel alımı sınavına dair detaylı bilgileri verdik. PTT ne zaman personel alımı yapacak gibi  PTT personel alımı ve PTT güncel iş ilanları hakkında merak ettiklerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış bütün ilanlara PTT İş Başvurusu Formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle