SGK 380 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alımı İlanı

Sosyal Güvenlik Kurumu yayınlamış olduğu ilan ile taşra teşkilatına 380 personel alımı yapacağını duyurdu.  Sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için 4 yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olmak ve KPSS sınavına girip en az 75 puan almış olmak gibi şartlar aranmaktadır.  Sosyal güvenlik denetmen yardımcıları genellikle İİBF mezunları arasından seçilecek. Diğer başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Sosyal Güvenlik Kurumu 380 Sosyal Denetmen Yardımcısı Alımı
 • Sosyal Güvenlik Kurumu 380 Sosyal Denetmen Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları
 • Sosyal Güvenlik Kurumu 380 Sosyal Denetmen Yardımcısı Alımı Başvuru Formu

Sosyal Güvenlik Kurumu 380 Sosyal Denetmen Yardımcısı Alımı

Kurumumuz taşra teşkilatına 380 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Denetmen yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programlarını, kadro sayılarını, KPSS puan türlerini ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların başvuruları 24 Ekim 2015 – 6 Kasım 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; 02-11 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu 380 Sosyal Denetmen Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 • ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP111 ve KPSSP 113 puan türleri itibariyle 75 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
 • Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.

Giriş sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; KPSSP 111 ve KPSSP 113 puan türleri üzerinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, 4 (dört) katına kadar aday, sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 16 Kasım 2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar ilan edilen tarih, saat ve yerde giriş sınavına katılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu 380 Sosyal Denetmen Yardımcısı Alımı Başvuru Formu

Başvurular http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinden 24 Ekim 2015 – 6 Kasım 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.
 • Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup, “Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.
 • Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerde yanlışlık olması durumunda adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Aday başvuru formuna 4.5×6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.
 • Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.
 • Başvuru formunun hatasız, eksiksiz, kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.
 • Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler?

a) Elektronik ortamda doldurulan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu.

(Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu eksiksiz ve tam olarak elektronik ortamda doldurulup onaylandıktan sonra çıktısı alınarak imzalanması gerekmektedir.)

b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya aslını ibraz etmek kaydıyla Kurumumuzca onaylanacak örneği.

c) Lisans düzeyinde denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği ya da başvuru sırasında aslını ibraz etmek kaydıyla başvuru sırasında Kurumumuzca onaylanacak örneği.

(İstenilen belgelerin aslı ve fotokopileri getirilmek suretiyle Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından aslı ibraz edilmek kaydıyla tasdik edilebilecektir.)

İstenilen belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine posta ile gönderen veya hafta içi 09.00 – 17.00 saatleri arasında şahsen teslim eden aday başvurusunu tamamlamış olacaktır. Başvurunun son günü saat: 17:00 itibarıyla yukarıdaki adreste bulunan evrak kayıt birimine gerekli belgeleri ulaştırmayan adayların başvurusu tamamlanmamış sayılacaktır.

Sözlü Sınav ve Değerlendirme Aşaması

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

a) Sözlü sınavda adaylar, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin sözlü sınav başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;

a. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

b) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

c) Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonucunun ilan edildiği tarihi takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

ç) Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, ilgili KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Etme

Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkalığı, Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

Atama

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar başarı sıralaması esas alınarak ve Yönetmelikte istenen şartları taşımak ve belgeleri ibraz etmek kaydıyla yapacakları tercihlerine göre, Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atanırlar.

İlan edilen bir bölüm için ayrılan kadroların doldurulamaması halinde; diğer bölümdeki yedek adaylardan ihtiyaç duyulan bölümlere atama yapılabilecektir. Örneğin hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olanlar için istenilen kadro doldurulamadığı takdirde matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden mezun olan adaylar arasında aktarma yapılabilecektir.

Tablo1-Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; Alınacak Bölümleri, Kadro Sayısını, KPSS Puan Türünü ve Taban Puanları Gösterir Tablo

SIRA NO BÖLÜM/ANABİLİM DALI KADRO ADEDİ KPSS PUAN TÜRÜ TABAN PUAN
1 En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak 190 KPSS P113 75
2 En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 190 KPSS P111 75
TOPLAM 380

Sosyal Güvenlik Kurumu yayınlamış olduğumuz ilanda da bahsettiğimiz üzere 380 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapacak. Bu ilan için başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvuru formu gibi bilgileri sunduk. Konu hakkında soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan diğer ilanlara SGK İş Başvurusu sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle