Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman Yardımcısı Alacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yani bilinen kısa adıyla SHGM yayınlamış olduğu iş ilanı ile uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ilan kapsamında 8 uzman yardımcısı istihdam edecektir. Adaylar ilana 1 Aralık 2017 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Sınav Konuları, Tarihi ve Yeri
 • Yazılı Sınav Tarihi ve Yeri
 • Sözlü Sınav
 • Sözlü Sınav Konuları
 • Başvurular Nasıl ve Nereye Yapılacak?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2017

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIŞMA SINAVI İLE 5431 SAYILI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 25. MADDESİ GEREĞİNCE İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİNE TABİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 8 ADET “HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI” ALINACAKTIR.

Havacılık Uzmanları, 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği”nin 23. maddesindeki yetkilere sahip ve anılan yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle mükellef olan, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi İdari Hizmet Sözleşmeli personeldir.

ALAN ADET
Uluslararası İlişkiler 2
Hukuk 1
İşletme 1
Havacılık Mühendisi 1
Çevre Mühendisi 1
Harita Mühendisi 2
TOPLAM 8

Genel Müdürlük, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı olan aday sayısı kadar eleman alabilir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sınava katılabilmek için:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,
 • 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1983 tarihinde ve daha sonra doğanlar)
 • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
 •  Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmaya engel hali bulunmamak,
 • T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS),

– Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-34 türünden en az 75 puan almış olmak,

– Hukuk alanı için KPSSP-4 türünden en az 75 puan almış olmak,

– İşletme alanı için KPSSP-24 türünden enaz 75 puan almış olmak,

– Mühendislik alanı için KPSSP-3 türünden en az 75 puan almış olmak.

(Yapılacak olan yazılı sınava katılacak olan aday sayısı, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 20 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.)

 • Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az C seviyesi puana (70) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan denk puana sahip olmak.

Sınav Konuları, Tarihi ve Yeri

Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav konuları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ALAN KONULAR
Uluslararası İlişkiler – Uluslararası İlişkiler Teorisi

– Uluslararası Hukuk

– Siyasi Tarih

– Uluslararası Güncel Sorunlar

– Uluslararası Örgütler

– Türk Dış Politikası

Hukuk – Anayasa Hukuku

– İdare Hukuku ve İdari Yargı

– Ceza Hukuku

– Medeni Hukuk

– Borçlar Hukuku

– Ticaret Hukuku

– İcra İflas Hukuku

Mühendislik – Matematik 1

– Matematik 2

– Fizik 1

– Fizik 2

– Diferansiyel Denklemler

– Lineer Cebir

– Mühendislik Etiği

İşletme – Temel Kavramlar

– İşletme Yönetimi

– Üretim Yönetimi

– Pazarlama Yönetimi

– Finansal Yönetim

Yazılı sınavda, 40 adet alan bilgisi ile 10 adet Sivil Havacılık mevzuatına ilişkin olmak üzere toplam 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 puan üzerinden 70 puan ve üzeri almaları gerekmektedir.

Yazılı Sınav Tarihi ve Yeri

Yazılı sınav 13 Ocak 2018 Cumartesi günü Gazi Üniversitesi/ANKARA’da yapılacaktır. Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşıyan adaylar yazılı sınava girecekleri yer ve zaman bilgilerinin yer aldığı “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri” ne https://gazisem.edu.tr adresinden ulaşabilecektir.

Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.

Sözlü Sınav

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının en fazla üç katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.

Sözlü sınav, Ankara’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü binasında yapılacak olup, yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınavda aday aşağıdaki yönlerden değerlendirilir:

 • Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi,
 • Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek, genel kültür,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Sözlü sınav sonuç değerlendirmesinde Genel Müdürlüğümüzce belirlenen Komisyon üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için ortalama en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz. Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, sırası ile yazılı sınavı, İngilizce dil seviyesi puanı ve sözlü sınav notu yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilir.

Yarışma sınav komisyonu yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yaparken ilan edilen pozisyon sayısı kadarını asil, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere, diğerleri yedek olacak şekilde kazananların listesini belirler.

Başvurular Nasıl ve Nereye Yapılacak?

Adaylar, Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.shgm.gov.tr) yer alan Havacılık Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru ekranından elektronik ortamda 20.11.2017- 01.12.2017 tarihleri arasında başvuracaklardır. Başvuru sırasında adaylardan istenilen belgeler aşağıda verilmiştir.

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

 1. Diploma veya mezuniyet belgesi (öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış ise denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)
 2. KPSS ve YDS sonuç belgesi
 3. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
 4. Adli sicil beyanı,
 5.  Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan,

Sınava girme hakkını kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihini bildiren duyuru Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.shgm.gov.tr) ilan edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 05.02.2018 – 12.02.2018 tarihleri arasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA adresine şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da Genel Müdürlüğümüzce onaylı sureti (öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış ise denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.),
 2. KPSS ve YDS sonuç belgelerinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Genel Müdürlüğümüzce onaylı sureti
 3. 4 adet biometrik fotoğraf

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların, eksikliklerini gidermeleri için 5 (beş) iş günü süre verilecek olup bu süre içinde eksiklikleri gideremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından onaylanabilecektir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Nihai sınav sonucu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde (www.shgm.gov.tr) ilan edilecektir.

SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRAACAT EDİLEBİLECEK YER:

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü 5. Kat 510 No’lu oda.

Tel: (0 312) 203 60 97, 203 61 43, 203 62 25, 203 62 00 Maltepe/ANKARA

Bu yazımızda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan havacılık uzman yardımcısı alımı ilanı hakkında detaylı bilgileri paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan diğer ilanlara SHGM iş imkanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER UZMAN YARDIMCISI ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, uzman yardımcısı alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan uzman yardımcısı alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle