TİKA Uzman Yardımcısı Alımı Yapacağını Açıkladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ya da bilinen kısa adıyla TİKA yayınlamış olduğu iş ilanı ile uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. İlana başvuru yapmak isteyen adaylar müracaatlarını 8 Ocak ile 19 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • TİKA Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • Başvuruların İncelenmesi ve Adayların Sınava Kabulü
 • Sınav Şekli ve Konuları
 • Değerlendirme ve İlan

TİKA Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2018

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfı 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 08 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olup 19 Ocak 2018 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir.

Giriş sınavı 29 Ocak 2018 – 02 Şubat 2018 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Grup No Bölüm Kontenjan Sayısı
1 İnşaat Mühendisliği (2) 2
2 Mimarlık 1
3 Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat (1), İşletme (1), Kamu Yönetimi (2), Uluslararası İlişkiler (2) 6
4 Hukuk 1
5 İletişim Fakültelerinin Tüm Bölümleri

Başvuru Şartları Nelerdir?

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

 • 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içinde ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • Son başvuru tarihi itibariyle ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan (A) grubu kadrolar için Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS):
 • Birinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
 • İkinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
 • Üçüncü grupta yer alanlar için bölümlere göre aşağıdaki puan türlerinden en az 75 puan almış olmak,
Sıra No Bölüm Kontenjan Sayısı KPSS Puan Türü
1 İktisat 1 KPSSP 14
2 İşletme 1 KPSSP 24
3 Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 2 KPSSP 29
4 Uluslararası İlişkiler 2 KPSSP 34
 • Dördüncü grupta yer alanlar için KPSS P-4 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
 • Beşinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
 • 2016-2017 yılına ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (YDS) İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler Nelerdir?

TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 08 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 19 Ocak 2018 günü mesai saati bitimine (Saat 18.00) kadar yapılabilecektir.

Başvurular, elektronik ortamda doğrudan https://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen belgelerin eksiksiz olarak doldurulması ve istenen belgelerin başvuru tarihi bitimine kadar TİKA Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile iletilmesi ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru için istenen belgeler:

 • Açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu
 • Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),
 • KPSS sonuç belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı,
 • YDS sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği
 • El yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,
 • Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı,

Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların İncelenmesi ve Adayların Sınava Kabulü

Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sınava çağrılacaktır. Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan edilecektir. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.

Sınav Şekli ve Konuları

Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar;

 • Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Değerlendirme ve İlan

Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına bakılır, puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların adreslerine de tebliğ edilir. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır. Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Başvurusu kabul edilip isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bilgi Alma

Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 939 70 70 – 73 – 74 – 75 numaralı telefonlarından, 0 (312) 939 75 15 no’lu faks ve/veya https://[email protected] e-posta adresine yazılarak alınabilir.

Bu yazımızda TİKA tarafından gerçekleştirilecek olan uzman yardımcısı alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kuruma ait bütün ilanlara TİKA İş Başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER UZMAN YARDIMCISI ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, uzman yardımcısı alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan uzman yardımcısı alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle