Aktif İşgücü Hizmetleri

Aktif İşgücü Hizmetleri

Aktif İşgücü Hizmetleri

Mesleki eğitim kursu nedir?

Mesleki eğitim kursları, istihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması hedefleri çerçevesinde, İŞKUR’a kayıtlı herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olamayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenen kurslardır. Kurslar işverenlerden veya işgücü piyasasından gelen taleplere bağlı olarak açılmaktadır.

Mesleki Eğitim Kurslarının düzenlenme maksadı nedir?

Mesleki eğitim kurslarının temel hedefi; işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmaktır.

Kurs süresi ne kadardır?

Kurs süresi en fazla 160 gün olarak uygulanmaktadır.

Mesleki eğitim kursuna başvuru şartları nelerdir?

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
• 15 yaşını tamamlamış olmak,
• Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak,
• İşverenin aradığı özel şartları taşımak,
• İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
• Emekli olmamaktır.

Öğrenci olmam mesleki eğitim kurslarına katılmamı engeller mi?

Eğitimlere katılmalarına ve istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı uygun görülmesi halinde, yükseköğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler de kurslara katılabilirler.

İşsizlik ödeneği almam mesleki eğitim kurslarına katılmamı engeller mi?

İşsizlik ödeneği alan işsizler de asgari son çalıştığı işin koşullarını sağlamak, kişisel kariyer ve statülerine, eğitim, yaş ve sağlık koşullarına uygun bir eğitim olanağı sağlandığı kurslardan ödenekleri kesilmeksizin faydalanabilmektedir.

Hangi mesleklerde kurs düzenlenmektedir?

İşverenlerden veya işgücü piyasasından gelen talepler doğrultusunda her meslekte kurs düzenlenebilmektedir.

Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere ne kadar ödeme yapılmaktadır?

En az %50 istihdam garantili kurslarda 45 TL, eğer istihdam garantili kurs sanayi mesleğindeyse 70, Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor) mesleğinde düzenlenmişse 75 TL ödenmektedir. İstihdam garantisiz kurslarda her halükarda 35 TL, geleneksel meslek kapsamında açılan mesleki eğitim kurslarından ise kursiyerlere her halükarda 45 TL ödenmektedir.

Ödemeler ne zaman yatırılmaktadır?

Ödeme işlemleri İl Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Hak ediş ve kursiyer zaruri gider ödemeleri için gerekli kontrol ve incelemeler kurs sorumlusu tarafından yapıldıktan sonra ilgili birime ödeme yapılması için teslim edilerek ödemeler gerçekleştirilmektedir.

Mesleki eğitim kursu ödemeleri artırılabilir mi?

Kursiyer zaruri giderleri Kurum Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. Yönetim Kurulu kararınca uygun görülmesi halinde arttırılabilmektedir.

Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlerin uzun vadeli sigorta primleri yatırılır mı?

Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere sadece kısa vadeli sigorta kollarından genel sağlık sigortası primleri ve iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri ödenmektedir. Emekliliğe sayılan uzun vadeli sigorta kollarına ait ödeme yapılmamaktadır.

Açılacak mesleki eğitim kursuna nasıl başvurabilirim?

Kurs ve programlarımız İl Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenmektedir. İŞKUR’a kayıt olunması halinde internetten sadece ön başvuru yapılabilmektedir. Her halükarda İl Müdürlüğüne gidip iş ve meslek danışmanı ile görüşülmelidir. Kursa katılım şartları sağlanması halinde iş ve meslek danışmanı onayı ile mesleki eğitim kursuna katılım sağlanabilmektedir.

Mesleki eğitim kursu sonunda sertifika alabilir miyim?

Mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde açılan kurslarda MYK tarafından belirlenmiş mevzuat çerçevesinde sınav yapılır. Sınav sonrasında başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verilir.

Mesleki yeterlilik belgesi verilemeyen mesleklerde açılan kurslarda sınav yüklenici tarafından kursun son günü yapılır. Sınav sonrasında MEB veya üniversite tarafından ilgili mevzuat gereğince kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilir.

Mesleki eğitim kursu sonunda kursiyerler istihdam edilir mi?

Mesleki eğitim kursları istihdam garantili ve istihdam garantisiz olarak düzenlenmektedir. İstihdam garantili olarak düzenlenen kurslarda kursiyerlerin en az %50’si, kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak şartı ile 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs günü kadar istihdam edilir.

Haftalık kurs süresi ne kadardır?

Kurslar en az 5 en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30 en fazla 40 saat olarak uygulanmaktadır.

Kaç gün izin hakkım bulunmaktadır?

Kursiyerlerin kurslara devam etmeleri zorunludur. Kurumca kabul edilebilir mazereti olanlara yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler tarafından izin verilebilir. Ancak doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında bu izin süreleri, hangi sebeple olursa olsun toplam kurs süresinin onda birini aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik süreden düşülmektedir.

Çalışan kişilere yönelik mesleki eğitim hizmeti sunulmakta mıdır?

İstihdamın korunması ve çalışanların mesleki sertifika sahibi yapılması amacı ile Kurum, çalışanlara yönelik olarak hizmet sağlayıcılarla işbirliği kapsamında mesleki eğitim kursları düzenleyebilmektedir. Çalışan kişi, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamak amacıyla çalıştığı işyerinde mesleki eğitim kursu düzenleniyor ise bu eğitimlere de katılabilmektedir. Eğitimler sürecinde eğitime katılan kursiyerlere herhangi bir ücret ödenmemektedir

İŞ ARAYANLAR İÇİN : Programa başvuru şartları nelerdir?

İşbaşı eğitim programına katılmak için 15 yaşını doldurma, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olma, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı, eşi ve son 3 ayda çalışanı olmama, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olma şartlarını taşımak gerekmektedir.

Öğrenciler işbaşı programdan faydalanabilir mi?

Tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de programa katılabilmektedir.

Programın maksadı ve faydası nedir?

Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır. Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

Program süresi ne kadardır?

İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay olarak ve tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde uygulanmaktadır. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için program süresi en fazla 9 ay olarak uygulanmaktadır.

Program süresince sigortam karşılanır mı?

Program süresince Genel Sağlık Sigortası ve Meslek Hastalıklarına ilişkin Sigorta Primleri İŞKUR tarafından ödenmektedir.

İsteğe bağlı sigorta yatırmam programa katılmama engel olur mu?

İsteğe bağlı sigorta yatıranlar da işbaşı eğitim programlarına katılabilmektedir.

Program süresince hangi ödemeler yapılmaktadır?

Katılımcılara günlük 108,68TL (öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL) zaruri gider (cep harçlığı) ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır.

Ödemeler ne zaman yapılır?

Katılımcılara ait devam çizelgelerinin işveren tarafından Kuruma ibraz edildiği tarihten itibaren en geç 10 işgünü içinde ödemeler gerçekleştirilmektedir

Programdan yararlananlar tekrar yararlanabilir mi?

İki yıl içerisinde 320 fiili günü geçmemek ve iki program arasında 3 aylık bekleme süresine uymak şartıyla programdan tekrar yararlanılabilmektedir.

Programa nasıl başvuru yapabilirim?

Bulunduğunuz yere en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi’ne giderek başvuru yapabilirsiniz.

Program sonrasında istihdam süreleri ve oranları nedir?

Program sonunda katılımcıların en az %50 si altmış günden az olmamak üzere en az program süresi kadar istihdam edilirler

Programdan ayrılmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Programdan ayrılmak isteyen katılımcıların geçerli mazeretlerini belirten bir dilekçe ile bağlı bulundukları İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir.

Program süresince rapor/izin hakkım var mı?

Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, programın onda birlik süresini aşmamak üzere mazeret izni verilebilir. Ayrıca doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni kullanılabilmektedir

Kadınlara yönelik çocuk bakım desteğinden nasıl faydalanabilirim?

Kursiyer/katılımcı tarafından destekten yararlanmak istenen çocuğa ait Nüfus Cüzdanı aslı ve kreş/gündüz bakımevi faturası, kreş/gündüz bakımevinden alınacak SGK Sicil Numarasının yer aldığı belge ile birlikte kurs/programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.

İŞVERENLER İÇİN : Programdan faydalanma şartları nelerdir?

İşbaşı eğitim programı ilgili mevzuatı gereği en az 2 sigortalı çalışanı bulunan ve Kuruma kayıtlı olan tüm işyerlerinde uygulanabilir. Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir.

Programdan faydalanacak kişi sayısı nasıl belirleniyor?

İşveren tarafından %50 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla işverenin toplam sigortalı çalışan sayısının %30’una kadar kontenjan kullanılabilmektedir.

Hangi mesleklerde program düzenlenebilir?

Katılımcının mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak ve İl Müdürlükleri tarafından uygun bulunan mesleklerde program düzenlenebilmektedir.

Başvuru sırasında istenen belgeler nelerdir?

1. Talep dilekçesi,
2. İşveren taahhütnamesi (çalışan sayısının yer aldığı)
3. Ön Talep Formu
4. İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletmeye ait belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri veya işverenin hukuki durumunu gösterir belge
5. Son 3 aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge veya katılımcı adaylarının son üç aya ait sigorta dökümünü gösterir belge, (katılımcının işverenin çalışanı olup olmadığının kontrolü amacıyla istenir)
6. İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge

İstihdam yükümlülüğü oranı ve süresi ne kadardır?

İstihdam yükümlülüğü program süresinin ¼’ü sonunda programa devam eden katılımcıların % 50’si üzerinden hesaplanır. Program süresi 60 günden az olanlar için en az 60 gün, diğer programlarda ise program süresi kadar katılımcının işveren tarafından istihdam edilmesi gerekmektedir.

İstihdam yükümlülüğümü yerine getirmezsem ne tür yaptırımlar uygulanır?

Varsa işyeriniz ile devam eden programlar sonlandırılır ve bu programlar için katılımcılara ödenen tüm ödemeler yasal faiziyle işverenden tahsil edilir ve işveren tespit tarihinden itibaren on iki ay süre ile bu Yönetmelik kapsamındaki kurs ve programlardan yararlanamaz.

Katılımcı programdan ayrılırsa işveren hakkında yaptırım uygulanır mı?

Programın ¼ lük süresi tamamlandıktan sonra katılımcının ayrılması durumunda işverenin istihdam yükümlülüğü doğmuş olacaktır, bu nedenle program başlangıcında verilen istihdam taahhüdünün yerine getirmesi gerekecektir.

Katılımcı program süresince izin/rapor kullanabilir mi?

Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, programın onda birlik süresini aşmamak üzere mazeret izni verilebilir. Ayrıca doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni kullanılabilmektedir.

Katılımcılara ödeme yapabilir miyim?

İşverenler kendi isteklerine bağlı olarak katılımcılara ödeme yapabilir (sigorta yapmamak kaydıyla) ve bu ödemelerin en fazla brüt asgari ücretin yarısına tekabül eden tutarını vergi matrahından düşebilir.

Programdan yararlanma şartları nelerdir?

İŞKUR’a kayıtlı olan ve 18 yaşını tamamlayan kendi işini kurmak veya işini geliştirmek isteyen herkes, daha önce bu programın aynı modülüne katılmamış olmak ve iş ve meslek danışmanının uygun görüşünü almak şartı ile bu programdan yararlanabiliyor.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAM ETMEYEN İŞVERENLERDEN TAHSİL EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI KOMİSYONU VE ÇALIŞMALARI : İdari para cezaları fonunda biriken kaynaklarla hangi alanlarda proje düzenlenmektedir?

• Mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları
• Engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına hibe desteği,
• Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
• Engellilerin işe ve işyerine uyum ve istihdamı projeleri (engelli koçluğu)
• Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

Mesleki eğitim kursları nasıl düzenlenmektedir?

Kursları kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyeler ile ortaklaşa düzenlenmektedir.

Mesleki Eğitim Kurslarına katılanlara hangi ödemeler yapılmaktadır?

15 yaşını tamamlamış ve en az % 40 engelli raporuna sahip olan engellilerin katıldıkları istihdam garantisiz kurslarda günlük 35 TL, istihdam garantili kurslarda ise 45 TL cep harçlığı ödenmekte ve kursiyerlerin genel sağlık sigortası ile kısa vadeli sigorta primleri karşılanmaktadır.

Engelli Hibe Desteği nedir?

Kendi işini kurmak isteyen engellilere, başarılı bulunan projeleri karşılığında 65.000 TL’ye kadar sağlanan hibe desteğidir.

Bir yıl boyunca destek verilen projelerin, destek sonrasında iki yıl devam ettirilmesi gerekmektedir.

Başvuru belgelerine nereden ulaşılabilir?

Başvuru rehberi ve diğer dokümanlara www.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Engelli Hibe Desteğine nasıl başvuru yapılmaktadır?

Başvurular, Proje Başvuru Rehberinin Kurum internet sayfasında yayımlanmasının ardından “e-Devlet” üzerinden yapılacaktır.

Elden veya posta ile yapılan proje başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kendi işini kurma desteği kapsamında hangi ödemeler yapılmaktadır?

• Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 3.000 TL.
• İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren işletmeye 12 ay içinde olmak şartı ile fatura karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 11.000 TL.
• Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ham ve ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 36.000 TL.

Başvuru yapabilme şartları nelerdir?

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendiren çalışabilir durumdaki engelliler ile bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenler, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanlar, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanlar ve denetimli serbestlik kapsamında olan eski hükümlü kişiler, belirli şartları taşımaları halinde proje başvurusunda bulunabilecektir.

Genel şartlar:
• İŞKUR’a kayıtlı olmak,
• 18 yaşını tamamlamış olmak,
• Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
• Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak, (proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak),
• İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
• Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
• Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin, vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

Projeler hangi Kurumlar tarafından değerlendirilmektedir?

Projeler, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon tarafından değerlendirilmektedir. Komisyon; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünün başkanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisi olmak üzere bir başkan ve yedi üyeden oluşur.

Komisyon hangi tarihlerde toplanır?

Komisyon Mart ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kere toplanır.

Eski hükümlülere hangi tutarda destek verilmektedir?

Proje başvurusunda bulunan eski hükümlüler için ise işyerinin kuruluşu için gerekli olan makine teçhizat giderlerini içeren “kuruluş desteği” kapsamında ise vergiler dahil brüt asgari ücretin 15 katına kadar destek verilmektedir.

Engellilerin işe ve işyerine uyum ve istihdamı projeleri neleri kapsamaktadır?

Engellinin bir işyerinde istihdam edilmesi, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeleri kapsamaktadır.

Destek teknolojilerine örnek olarak aşağıdakiler belirtilebilir:

• Engellinin işini yapmasını sağlayacak veya kolaylaştıracak araç ve gereçler, diğer alt ve teçhizatlar ile bunları kullanmaya yarayan aparatlar,
• İşverenin engelliyi işe alması halinde bilgisayar kullanmasını kolaylaştıracak yazılım ve donanım desteği,
• Engellinin işini yapmasını sağlayacak kabartma harfler (braille alfabesi) kullanılmış teknolojiler,

 

Projeleri kimler sunabilmektedir?

İŞKUR’a kayıtlı olan tüzel kişilikler proje sunabilmektedir.

Engellilerin işe ve işyerine uyum ve istihdamı projelerinin (engelli koçluğu) kapsamı nedir?

Engelli bireylerin kendi yaşamının sorumluluğunu alabilen bağımsız bireyler olmasına katkıda bulunup, işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını temin edecek projeleri kapsamaktadır.

Projeleri kimler sunabilmektedir?

Projeleri İŞKUR’a kayıtlı olan tüzel kişilikler sunabilmektedir.

Projelerin temel esasları nelerdir?

Proje kapsamında engellilere; en az 10 gün süre ile, işe ve işyerine uyumu için motivasyon, iş oryantasyonu, kişisel gelişim, mülakat-iş görüşmesi, temel yaşam becerileri gibi konuları içeren danışmanlık hizmeti verilmesi zorunludur.

• Danışmanlık hizmeti verilecek engellilerin İŞKUR’a kayıt ettirilmesi gerekmektedir.
• Engelli bireylerin özelliğine, becerilerine ve tercihine göre iş seçmesi, iş ortamına ve sosyal hayata uyumu gibi konularda katkıda bulunmak için hazırlanacak projelerde mutlaka proje süresi (en az 6, en fazla 12 ay), istihdam taahhüt oranı (en az % 25) ve asgari istihdam süresi (en az 4 ay) ile kursiyerlerin istihdam edilecekleri yerlerin bilgileri de (işverenlerce verilmiş istihdam edilecek kişi sayısını gösterir istihdam taahhüdü yazıları) yer almalıdır.

Projeler kapsamında ne tür destekler verilmektedir?

Proje kapsamında, Komisyon tarafından proje sahibi kuruma, yapacağı giderleri karşılaması için engelli başına 35 TL idari gider, aylık 2.000 TL ulaşım gideri (yakıt ve şoför dahil) ödemesi ile projede görev yapacak görevlilerden uygun bulunan yardımcı personel için aylık brüt 3.250 TL, engelli koçu, insan kaynakları uzmanı vb. için aylık brüt 3.500 TL ödeme yapılmaktadır.

Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler nelerdir?

Bu desteğin amacı; engelli istihdamı alanındaki sosyal paydaşların desteklenmesi, engelli istihdamının altyapısının geliştirilmesi, işgücü piyasası içinde çalışma imkanı olmayan engelli bireylerin desteklenmesi amacı ile kurulan korumalı işyerlerinin güçlendirilmesi ve etkinliklerinin artırılması ve toplumda belirli bir işletme modelinin oluşturulmasını sağlamaktır.

Projelerin temel esasları nelerdir?

Projeler; en az sekiz zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve çalışanların en az yüzde yetmiş beşi engellilerden oluşacak korumalı işyeri statü belgesi alınmış korumalı işyerinin kurulması ve geliştirilmesi için hazırlanacaktır. Kurulacak işyeri ilgili mevzuatı gereğince bir işyerinin şubesi olarak da kurulabilir.

Projeler kapsamında ne tür destekler verilmektedir?

Kuruluş sermayesi desteği: Korumalı işyerinin kuruluşu veya kurulan işletmenin kapasitesinin artırılması için gerekli olan sermayenin % 60’ı kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde hibe olarak tahsis edilecektir. Hibe rakamı en fazla 150 bin TL olabilecektir. Verilecek destek ile korumalı işyeri için gerekli olan makine, donanım, demirbaş ve bunlara ait sarf malzemesi giderleri karşılanabilecektir. Verilecek desteğin % 40’ı nakit olarak proje sahibi tarafından projeye tahsis edilecektir.

Engelli ücret desteği: Proje başlangıcından itibaren korumalı işyerinde çalışacak engelli işçilerin ücret giderleri, brüt asgari ücret üzerinden ilk bir yıl boyunca Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmeliğe göre kurulan komisyon tarafından desteklenecektir. Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere başka mevzuatlarda engelli çalışanlara ilişkin ücret desteği veya sigorta prim desteği verilmesi halinde mükerrerliği önlemek amacı ile bu destek tutarları ödenecek ücret desteğinden düşülecektir.

İşletme giderleri desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren bir yıl boyunca işletme giderlerinin (su, elektrik, ısınma, iletişim, tanınırlık) fatura bedellerinin % 60’ı desteklenecektir. İşletme gider desteği Proje Başvuru Rehberinde belirlenen kuruluş sermaye desteğinin % 12 si kadar ödenir. Ancak tanınırlık giderinin payı, işletme gideri desteği bütçesinin % 25’ini aşamaz.

Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle