Tarımda İş Aracılığı

Tarımda İş Aracılığı

Tarımda İş  Aracılığı

Tarımda İş Aracılığı Nedir?

İşgücü piyasasında aracılık esas itibarıyla İŞKUR tarafından yapılır. Ancak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi bulunmayan ya da olmasına rağmen haberleşme, ulaşım ve koordinasyon güçlüğü olan yerlerde, tarımda iş ve işçi bulma faaliyetlerini kapsar.

Tarım Aracısı Kimdir?

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi bulunmayan ya da olmasına rağmen haberleşme, ulaşım ve koordinasyon güçlüğü olan yerlerde, tarımda iş ve işçi bulma aracılığı yapmaları için İŞKUR tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere tarım aracısı denir.

Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı için aranılan nitelikler nelerdir?

• Türk vatandaşı olmak,
• 18 yaşını bitirmiş olmak,
• Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
• En az ilkokul (ilköğretim) mezunu olmak
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Tarım Aracısı Başvuruları Nereye ve Nasıl Yapılır?

Başvurular, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılabileceği gibi Kaymakamlık ya da diğer resmi mahalli birimler tarafından tarım aracılarından alınan belgelerin toplu olarak Kuruma gönderilmesi yoluyla da başvuru yapılabilir.

Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı izni kaç yıl süreyle geçerlidir?

Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı izni 3 yıl süreyle geçerlidir. Süre bitiminde aracı statüsünü devam ettirmek isteyenler, izin bitiminden önceki bir ay içinde başvurması halinde “izin yenileme masraf karşılığı”nın (2020 yılı için 160,00 TL) yatırılması ve uygun görülmesi halinde üçer yıllık olarak Kurum tarafından yenilenir.

Tarım Aracıları için herhangi bir belge düzenlenir mi?

İzni kabul edilen gerçek/tüzel kişilere “tarımda iş ve işçi bulma aracısı belgesi” düzenlenir.

Tarım aracısı çalışma raporu nedir ve hangi aralıklarla düzenlenir?

Aracılar, yaptıkları çalışmalara ilişkin Kuruma vermekle yükümlü oldukları rapordur. Söz konusu rapor izin süresi boyunca(3 yıl) yılda bir kez düzenlenir.

Tarımda İş Aracılığı izni için İŞKUR tarafından herhangi bir masraf talep edilmekte midir?

Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı izni başvurusu yapılırken Kurum tarafından belirlenen ve her yıl güncellenen masraf karşılığının (2021 yılı için 325.-TL) Kurum banka hesabına yatırılması gerekmektedir. İzin yenileme masraf karşılığı 2021 yılı için 175.-TL’dir.

Tarım Aracılarının faaliyetlerinin denetimi nasıl ve kim tarafından yapılmaktadır?

Tarım Aracısı ve faaliyetleri Kurum personeli ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılmaktadır. Denetimler tarım işyerlerinde ve gerekli görülmesi halinde bilgi/belge kontrolü yoluyla yapılmaktadır.

Tarım aracıları, aracılık faaliyeti kapsamında işçiden ücret talep edebilir mi?

Tarım aracıları, aracılık faaliyeti kapsamında iş bulduğu işçilerden ücret talep edemez. Ücret ancak işverenden talep edilebilir. Yapılan denetimlerde iş bulduğu işçilerden ücret aldığı tespit edilen aracıların izin belgeleri iptal edilmektedir.

Tarım aracılığı faaliyeti kapsamında sözleşme düzenleme zorunluluğu var mıdır?

Tarım aracılığı faaliyeti kapsamında; ücret ve çalışma koşulları ile karşılıklı yükümlülüklerin aracı, işveren ve işçiler arasında yazılı sözleşmelerle belirlenmesi zorunludur. Aracının olmadığı yerlerde sözleşme işveren ile işçiler arasında imzalanır.

Tarım aracılığı faaliyeti kapsamında sözleşmelerin onaylatılması zorunluluğu var mıdır?

Tarım aracılığı faaliyeti kapsamında; işveren veya aracı düzenlenen sözleşmelerin birer örneğini düzenleme tarihinden itibaren on iş günü içinde onaylanmak üzere Kuruma ulaştırmak zorundadır.

Tarım Aracıları hangi hallerde idari para cezasına (İPC) muhatap olmaktadır?

• Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunanlara (2021 yılı için 19.667-TL),
• Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen aracılara (2021 yılı için 980.-TL)

İPC uygulanır.

Hâlihazırda kaç tane tarım aracısı faaliyet yürütmektedir?

Kurum kayıtlarında 2020 sonu itibarıyla aktif statüde 1.300 tane tarım aracısı bulunmaktadır.

Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle